ระบบบัญชีแยกประเภท
มาเริ่มทำบัญชีแบบมี “ดีเทล” รายละเอียดกับ MAC-5 เพื่อให้ได้ข้อมูลอันมีค่าที่จะช่วยให้วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ!

คัดลอกและกลับรายการอัตโนมัติ รองรับการคัดลอกเอกสาร และการกลับรายการบัญชี เดบิต เครดิต อัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพียงคลิ๊กเดียว รายการปรับปรุง สามารถบันทึกรายการปรับปรุงตามคำสั่ง Audit เพื่อออกงบทดลองช่องปรับปรุงได้  เท็มเพลตการบันทึกบัญชี สามารถสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีสำหรับรายการที่ใช้เป็นประจำได้ ประหยัดเวลาได้อีกมากเลย!

ระบบการปันส่วนค่าใช้จ่าย ปันส่วนค่าใช้จ่ายประจำให้กับแต่ละแผนก หรือฝ่ายงานอย่างอัตโนมัติ ลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนได้ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายโปรเจคงาน ใช้รายงานวิเคราะห์บัญชีแยกประเภทเพื่อแยกแยะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละโปรเจค เช่นเดียวกันกับรายละเอียดอื่นๆ เช่น พนักงานที่เกี่ยวข้อง แผนก ลูกค้า เป็นต้น รายได้ ค่าใช้จ่ายแยกตามแผนกและพนักงาน ดูรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามแผนกฝ่ายงาน เปรียบเทียบกันในรายงานเดียว เลือกดูตามช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างยืดหยุ่น และยังสามารถเรียกรายงานตามพนักงานได้ในลักษณะเดียวกัน

กำไรขาดทุนรายสาขา รายงานเพื่อสรุปตัวเลขกำไรขาดทุนของแต่ละสาขาเปรียบเทียบกันในหน้างานเดียว กำไรขาดทุนเปรียบเทียบรายเดือนเห็นแนวโน้มความแตกต่างของตัวเลขกำไรขาดทุนในแต่ละเดือนเปรียบเทียบกันรายได้และค่าใช้จ่ายรายโปรเจค แยกให้เห็นรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามประเภท ทั้งยอดรวมและรายละเอียด เปรียบเทียบกันระหว่างหลายโปรเจคพร้อมกันได้ในภาพเดียว

เสียงจากลูกค้าในประเภทธุรกิจเดียวกันกับคุณ

ใช้งานโปรแกรม Mac-5 ด้าน GL ออกงบ ปิดบัญชี ชอบที่ปิดบัญชีแล้วปิดอีกได้ โปรแกรมอื่นปิดไม่ได้

- บริษัท ไทโยโคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด

ใช้งานโปรแกรม Mac-5 ด้าน GL ชอบเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจับแยกงาน(JOB)ได้

- บริษัท โอพีจีเทค จำกัด
X
X