แพ็กเกจ

โมดูล

หัวข้อ

SME

SML

Enterprise

ขายและลูกหนี้การค้า

เอกสารด้านขาย

ไม่มีใบวางบิล

ทั้งหมด

ทั้งหมด

สมุดราคาขาย

10 สมุด

30 สมุด

ไม่จำกัด

การอนุมัติ

อนุมัติทั่วไปเท่านั้น

- อนุมัติทั่วไป
- ตามวงเงินเครดิต
- ตามยอดเงินต่อใบ

- อนุมัติทั่วไป
- ตามวงเงินเครดิต
- ตามยอดเงินต่อใบ

รายงาน

ลูกหนี้การค้า

4 รายงาน

5 รายงาน

6 รายงาน

วิเคราะห์ขาย

1 รายงาน

3 รายงาน

5 รายงาน

วิเคราะห์ใบสั่งขาย

-

3 รายงาน

6 รายงาน

ซื้อและเจ้าหนี้การค้า

เอกสารด้านซื้อ

ไม่มีใบวางบิล

ทั้งหมด

ทั้งหมด

บริหารค่าใช้จ่ายนำเข้า

DI

DI

DI

การอนุมัติ

อนุมัติทั่วไปเท่านั้น

- อนุมัติทั่วไป
- อนุมัติทั่วไปเท่านั้น

- อนุมัติทั่วไป
- ตามวงเงินซื้อคงเหลือของพนักงาน
- ตามยอดเงินต่อใบ

รายงาน

เจ้าหนี้การค้า

4 รายงาน

5 รายงาน

6 รายงาน

วิเคราะห์ซื้อ

1 รายงาน

3 รายงาน

5 รายงาน

วิเคราะห์ใบสั่งซื้อ

-

3 รายงาน

7 รายงาน

เปรียบเทียบซื้อและขาย (Excel)

รายงาน

-

1 รายงาน

2 รายงาน

สินค้าคงคลัง

เอกสารด้านสินค้าคงคลัง

ทั้งหมด

ทั้งหมด

ทั้งหมด

บริหาร Lot/Batch สินค้า

-

-

บริหารหมายเลข Serial

-

-

บริหารวันหมดอายุ

การเชื่อมต่อกับบาร์โค้ด

สูตรการผลิต (BOM)

-

การอนุมัติ

-

รายงาน

สินค้าคงคลัง

4 รายงาน

8 รายงาน

11 รายงาน

บัญชีและการเงิน

เงินสดย่อย

-

เงินทดรองจ่าย

-

-

การอนุมัติ

-

รายงาน

บัญชีแยกประเภท (มาตรฐาน)

6 รายงาน

8 รายงาน

13 รายงาน

บัญชีแยกประเภท (วิเคราะห์)

1 รายงาน

3 รายงาน

6 รายงาน

สินทรัพย์

ภาษี

ธนาคาร และเช็ค

อื่นๆ

การนำเข้า-ส่งออกรหัสข้อมูลทาง Excel

รูปแบบการรันเลขที่เอกสาร (ในแต่ละประเภทเอกสาร)

1 รูปแบบ

3 รูปแบบ

ไม่จำกัด

Workflow อัตโนมัติ

การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ผ่าน MIA XMA และระบบเสริม MRP

แพคเกจบริการเสริม MAC-5 Legacy

บริการเสริมพิเศษรายปี สำหรับลูกค้าที่ต้องการจำนวนชั่วโมงบริการทางโทรศัพท์ที่มากกว่า
และการตรวจเยี่ยม ณ สถานที่ลูกค้าที่บ่อยกว่าในระหว่างปี

รายละเอียดการบริการ

แพ็กเกจการบริการพิเศษเพิ่มเติม

ช่องทางการบริการตอบปัญหาการใช้งานทั่วไป
วันจันทร์ - วันศุกร์
8:30 น. - 17:30 น.

หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ
จำนวนชั่วโมงต่อปี

2 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

บริการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน

โทรตรวจเยี่ยม
(ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
จำนวนครั้งต่อปี

2

2

บริการตรวจเยี่ยมทางออนไลน์ หรือ ณ สถานที่ลูกค้า4
จำนวนครั้งต่อปี

1
(2 ชั่วโมง)

1
(3 ชั่วโมง)

บริการตรวจสอบ network ทางออนไลน์หรือ ณ สถานที่ลูกค้า4
จำนวนครั้งต่อปี

1
(3 ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางเพิ่มเติม หากต้องการบริการ ณ สถานที่ในพื้นที่ต่างจังหวัด

X
X