image

จัดการ การสั่งผลิตในหน้าเดียว

 • เห็นทุกรายการสินค้าที่มาจากทั้งใบสั่งขาย และรายการขอเพิ่มสต็อกในหน้าเดียว
 • เลือกที่จะนำเข้าแผนการสั่งผลิต หรือยกเลิกการผลิต โดยระบบจะช่วยสร้างใบสั่งผลิต และใบงานผลิตขึ้นมารอไว้ให้เลย ไม่ต้องสร้างเองทีละใบ
 • ตั้งสถานะด้วยตนเองได้อย่างยืดหยุ่น
image

จัดการวัตถุดิบทั้งหมดได้ในหน้าเดียว!

จัดการทุกรายการสินค้าที่มีการยืนยันให้อยู่ในแผนการสั่งผลิตได้อย่างง่าย ในหน้าเดียว

ระบบจะช่วยคำนวณจากสินค้าคงเหลือ และหาปริมาณที่จำเป็นจะต้องจัดการ

สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการจะจัดการสินค้าแต่ละรายการนั้นอย่างไร

 • “กันสินค้า” หากยังมีสินค้าผลิตแล้วในคลัง
 • “สั่งผลิต” เท่าที่ยังมีวัตถุดิบอยู่
 • “ซื้อเพิ่ม” หากไม่มีวัตถุดิบ ระบบจะช่วยคำนวณว่าจะต้องซื้อรายการอะไรบ้าง และเป็นปริมาณเท่าไร
image

จัดการทุกคำขอซื้อในหน้าเดียว

 • ช่วยรวบรวมรายการขอซื้อ ทั้งจากการสร้างใบขอซื้อตรง และที่มาจากการคำนวณเพื่อวางแผนการผลิต
 • ทำการรวบรายการสินค้าที่เหมือนกัน เพื่อมาทำการซื้อครั้งเดียว
 • อนุมัติสินค้าทุกรายการในหน้าเดียว เพิ่มความสะดวกสบายและตรวจสอบง่าย
 • ดูราคาซื้อล่าสุดได้ทันที เพื่ออ้างอิงราคา
image

ติดตามความก้าวหน้าทุกขั้นตอนในหน้าเดียว

 • ดูความคืบหน้าตลอดกระบวนการผลิตของแต่ละรายการสินค้าตั้งแต่ใบตั้งต้นอย่างใบสั่งขาย หรือใบสั่งเพิ่มสต็อก ตลอดจนวันที่ต้องการสินค้า ตามวันที่ ว่ามีเอกสารอะไรที่ถูกสร้างต่อเนื่องมาบ้าง ในวันที่เท่าไร และมีการแยกสีของเอกสารแต่ละประเภทเพื่อความง่ายในการดู
 • ดูวันที่ และเลขที่เอกสาร พร้อมสถานะของแต่ละเอกสารได้เลยในหน้าเดียว
X
X