image
  • รู้จำนวนวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ก่อน ระหว่าง และหลังผลิต
  • จัดการสินค้าที่มีหมายเลข Lot หรือ Serial มีวันหมดอายุ มีหน่วยนับมากกว่าหนึ่ง หรือสินค้าที่ขายรวมกันเป็นชุด สามารถจับต้นทุนและแสดงรายการต้นทุนต่อหน่วยที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบที่นิยมในธุรกิจผลิต เช่น ระบบวางแผนผลิต การวางแผนวัตถุดิบผลิต และบริหารคลัง หรือ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบวางแผนวัตถุดิบการผลิต (MRP) ได้ที่นี่
image

Bill of Materials (BOM)

  • การตั้งสูตร Bill of Materials (BOM) ได้ลึกถึง 8 ระดับ
  • ระบุวัตถุดิบที่ต้องใช้ สินค้าระหว่างผลิต รวมถึงสินค้าทดแทน เพื่อใช้ในการคำนวณหาต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิต
image

รายงานสำคัญ

  • ดูข้อมูลอายุของสินค้า ทำให้เห็นต้นทุนรวม และปริมาณของสินค้าที่ยังค้างสต็อกอยู่ว่าสูงเกินไปหรือไม่
  • ดูความเคลื่อนไหว ปริมาณสินค้าเข้า-ออก ปริมาณคงเหลือ และต้นทุนคงเหลือทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการดู dead stock สินค้าขายดี สินค้าที่สั่งซื้อบ่อย เป็นต้น
  • สามารถดูต้นทุนตามโปรเจ็คหรืองาน รวมถึงปริมาณการเบิกใช้สินค้าหรือวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายโสหุ้ยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตแต่ละงาน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตได้
X
X