รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และ การให้บริการ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว กรรมสิทธิ์ในข้อมูล ผู้บริหารระบบและข้อมูลองค์กร การใช้งานผลิตภัณฑ์ การวางระบบงาน บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบมาตรฐาน (“บริการมาตรฐาน”) บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบพิเศษ (“บริการพิเศษ”) หลักสูตรการฝึกอบรมและที่นั่งเรียน งานจ้างเขียน โมดูลเสริม และงานเสริมเฉพาะ (Development Item หรือ “DI”) การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ การชำระเงิน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การระงับหรือการสิ้นสุดการใช้งาน การชดใช้ค่าเสียหาย ข้อจำกัดในการรับประกัน การจำกัดในพันธะผูกพันและความรับผิดชอบ

Modified on September 30, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและข้อตกลงในขอบเขตการใช้งาน การให้บริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ “MAC-5” (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์” หรือ “โปรแกรม”) โดย ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตผลที่เกิดจากการจัดทำชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้มีกรรมสิทธิ์ของโปรแกรม คือ “บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (โดยต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) และมีผลระหว่างบริษัทและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” หรือ “ท่าน”) ทั้งนี้ เราถือว่าท่านได้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเอกสารนี้ เมื่อท่านตกลงซื้อโปรแกรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และ การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบ ERP หรือระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ทำหน้าที่บริหารขั้นตอนและข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงานขององค์กร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ การวางระบบงาน การจัดทำงานจ้างเขียน การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหลักสูตรอบรมการใช้งาน และการบริการหลังการขาย (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูข้อ 7-12) ในกรณีที่ท่านแสดงความประสงค์ เรายินดีที่จะจัดหาฮาร์ดแวร์และระบบ Cloud ที่จำเป็นต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ มิฉะนั้น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาในส่วนของฮาร์ดแวร์ และเตรียมการในส่วนของระบบพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของเรา

2. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม

2.1    การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ข้อตกลงเรื่องการให้บริการ โดยเราจะทำการชี้แจงและประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยสื่อสารไปยังช่องทางของผู้ติดต่อหลักที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามข้างต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานของท่าน เราจะแจ้งเป็นหนังสือเพื่อแสดงให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางติดต่อหลักที่ท่านได้แจ้งไว้ ท่านสามารถยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยสื่อสารให้เราทราบภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงมีภาระรับผิดชอบต่อการชำระค่าใช้จ่ายคงค้าง  ต่าง ๆ (หากมี) และหากท่านยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปภายหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เราจะถือว่า ท่านได้ยินยอมตกลงยอมรับข้อตกลงใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วโดยปริยาย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีอันสืบเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะทำการแจ้งส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ผ่านช่องทางติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง และมีผลใช้บังคับไม่น้อยกว่า 14 วัน ภายหลังจากที่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่ง หากการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของชุดคำสั่งภายในผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีผลบังคับใช้ทันที

2.2   การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์และบริการ ในกรณีที่เรายุติการดำเนินการในบางส่วนของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ เราจะแจ้งรายละเอียด ข้อมูล และเหตุแห่งการยุติการให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2.3   ข้อขัดแย้ง หากมีข้อขัดแย้งระหว่าง เงื่อนไขนี้กับเงื่อนไขอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ให้นำข้อเงื่อนไขอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้นี้ มาใช้บังคับเพื่อยุติข้อขัดแย้งดังกล่าว ข้อตกลงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีผลบังคับระหว่างเราและท่านเท่านั้น ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์หรือการผูกพันไม่ว่าในด้านใดก็ตามของบุคคลที่สาม

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ส่งให้แก่เราผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ จะอยู่ภายใต้นโยบายการควบคุมกำกับดูแลของเรา การที่ท่านตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา จะถือเป็นการแสดงถึงการยอมรับข้อตกลงของนโยบายที่เรากำหนด

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหรือปกปิดซึ่งความลับในส่วนของ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรของท่านเอง และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ อีกทั้ง ท่านยินยอมและตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการกระทำที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ท่านมีสิทธิปฏิบัติได้ โดยท่านสามารถแจ้งให้เราทราบผ่านทางอีเมล์ marketing@doublepine.co.th หรือทางโทรศัพท์ตามเลขหมายที่ได้ระบุไว้ใน www.mac5enterprise.com/th/contact-us

เราขอสงวนสิทธิที่จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญเสีย หรือสูญหายของข้อมูลและสรรพสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านข้างต้น และ/หรือ การกระทำที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ท่านจะกระทำได้ ไม่ว่าจะมีเหตุมาจากตัวท่านเองหรือ บุคคลภายนอก โดยอาจเป็นผลมาจากการเข้าถึง เข้าใช้ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจที่ท่านจะกระทำได้

4. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ท่านถือสิทธิขาดซึ่งกรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่ท่านบันทึก และเราจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ขัดต่อกรรมสิทธิ์ของท่าน ยกเว้นแต่ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะไม่ทำซ้ำ ประกาศ เผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาสาระข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใด ยกเว้นแต่จะได้รับคำอนุญาตจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ท่านจะมอบสิทธิในการเข้าถึง ทำซ้ำ เผยแพร่ บันทึก ส่งผ่าน ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง และดำเนินการใด ๆ ก็ตาม กับข้อมูลของท่าน หากเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ท่าน อันได้แก่

(ก) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านไวรัสคอมพิวเตอร์ และความผิดปกติของข้อมูลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบของท่าน

(ค) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

และ (ง) เพื่อบังคับใช้ตามข้อตกลงฉบับนี้

5. ผู้บริหารระบบและข้อมูลองค์กร

เมื่อท่านเริ่มใช้งานโปรแกรม ท่านจำต้องกำหนดให้มี “ผู้บริหารระบบ” อย่างน้อย 1 คน ผู้บริหารระบบนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกประเภทในระบบของผลิตภัณฑ์ และมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างบัญชี “ผู้ใช้งาน” หรือ “User” เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและหน้าที่การปฏิบัติของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล อนึ่ง หากท่านได้มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารระบบแล้ว เราขอแนะนำว่า ท่านพึงจัดทำสัญญากับบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อระบุถึงอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่บุคคลดังกล่าวจะกระทำได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ท่านพึงรับผิดชอบในกรณีต่อไปนี้ (ก) การรักษาความลับเรื่องรายชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในระบบของท่าน (ข) การเลือกสรรผู้ที่มีความสามารถให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระบบ และ (ค) การจัดให้กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามข้อตกลงนี้ ท่านรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราไม่มีหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารระบบ และไม่มีหน้าที่ในการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และข้อมูลของท่าน

ท่านพึงรับผิดชอบในการดำเนินกิจต่าง ๆ ที่จะรักษาความลับและควบคุมบัญชีของผู้บริหารระบบและบัญชีผู้ใช้งาน โดยหากมีเหตุการณ์ที่บัญชีผู้บริหารระบบ หรือบัญชีผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่าน สูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ควร ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเราได้ทางโทรศัพท์ตามเลขหมายที่ได้ระบุไว้ใน www.mac5enterprise.com/th/contact-us หรือแจ้งเป็นอีเมลไปยัง marketing@doublepine.co.th ทั้งนี้ เราจะสอบทานถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือนี้จากท่านเพื่อขออนุมัติดำเนินการก่อน แล้วจึงจะดำเนินกิจเพื่อกอบกู้หรือตั้งระบบข้อมูลใหม่ให้แก่ท่าน อนี่ง เราขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือท่านโดยอาศัยหลักการการบริหารกิจการอันสุจริต เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความมั่นคงของข้อมูลของท่าน อีกทั้ง ท่านยินยอมและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราไม่มีส่วนรับผิดต่อความถูกต้องหรือการรั่วไหลสูญหายของข้อมูลของท่าน ไม่ว่า ในกรณีใด ๆ ก็ตาม

6. การใช้งานผลิตภัณฑ์

6.1   บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ถือทรัพย์สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ แต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิทั้งปวงทั้งภายในและนอกเหนือจากข้อตกลงฉบับนี้

6.2   เราขอแนะนำให้ท่านทำการเก็บสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ท่านร้องขอใช้บริการของเราให้ทำการจัดเก็บ-นำกลับข้อมูลให้ท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลเหล่านี้โดยเบ็ดเสร็จ ทั้งในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือนำกลับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

6.3   ภายใต้บังคับของข้อตกลงนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มีขอบเขตดังนี้

6.3.1   สิทธิการใช้งาน ประกอบด้วย

(1)   สิทธิการทดลองใช้ (Free Trial) เป็นสิทธิสำหรับทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาที่เรากำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะแสดงการใช้งานให้ทดลองบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมก็ได้

(2)   สิทธิการใช้งานปกติ เป็นสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการที่อยู่ในเงื่อนไขของแพ็กเกจและเวอร์ชั่นที่เลือกใช้งาน โดยจะมีวงรอบการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปีต่อรอบการชำระเงิน

(3)   สิทธิประเภทตัวแทนขาย เป็นสิทธิที่ผู้ตกลงทำสัญญาเป็นตัวแทนขายให้กับเราจะได้รับ เพื่อประโยชน์ในกิจการสนับสนุนการขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์

(4)   สิทธิประเภทพันธมิตรทางการค้า เป็นสิทธิที่ผู้ตกลงทำสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเราจะได้รับ เพื่อประโยชน์ในกิจการสนับสนุนการขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์

6.3.2   เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการใช้งานในทุกกรณี หากตรวจพบการใช้งานที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ คู่สัญญาอื่น ๆ

7. การวางระบบงาน

หากท่านเลือกที่จะใช้บริการวางระบบงาน ท่านจะได้รับบริการภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อตามที่ได้ตกลงไว้ระหว่างท่านกับพนักงานขาย หรือพันธมิตร ของเรา

7.1    ความรับผิดชอบ โดยทั่วไป เรามีความรับผิดชอบในการให้บริการวางระบบงาน ในกรณีต่อไปนี้

7.1.1   การทำความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงานขององค์กรของท่าน ที่เกี่ยวข้องการกับทำงานของผลิตภัณฑ์ โดยการบริการนี้ จะยึดถือระบบและขั้นตอนการทำงานตามที่ได้ตกลงกันในการเข้าเก็บความต้องการในครั้งแรก ในกรณีที่ระบบหรือขั้นตอนงานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้น เราขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผลของการวางระบบงาน และเราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ของบริการนี้

7.1.2   การสอนและอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คนของท่านสามารถใช้งานได้ตามระบบและขั้นตอนที่ระบุไว้ในรายงานการบริการวางระบบงาน โดยอาจเป็นการสอนและอบรมการใช้งาน ณ สถานที่ทำการของท่าน หรือ ของเรา อันขึ้นอยู่กับข้อตกลงเมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จะมีการนัดวันและเวลาเพื่อเข้าบริการ โดยท่านจะเป็นผู้จัดผู้ใช้งานให้เข้าอบรมตามการนัดหมาย

7.1.3   กรอบเวลาดำเนินงาน การบริการวางระบบงานมีกรอบเวลากำหนดไว้ 4 เดือนครึ่ง โดยจะนับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ และเมื่อกรอบเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง เราจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการบริการและท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดระบบและนำผลของงานวางระบบงานนี้ไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวท่านเอง เราจะมีการติดตามการขึ้นงานของท่านภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น อนึ่ง กรอบเวลานี้มีไว้เพื่อให้เกิดการเร่งรัดดำเนินงานในส่วนของท่าน ซึ่งกรอบเวลานี้ เราถือว่าเป็นธรรมเนียมและมาตรการปกติสำหรับการบริการลูกค้าโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุที่ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านพึงรับทราบว่า ระยะเวลา 4 เดือนครึ่งนี้จะครอบคลุมถึงขั้นตอนของการขึ้นระบบงานเพื่อเตรียมการใช้งานไว้เพียงพอแล้ว

7.1.4   ท่านได้รับสิทธิที่จะนัดเราให้ทำการอบรมการใช้งาน โดยมีกำหนดเวลา 180 วัน หลังจากการได้รับบริการครั้งแรก โดยท่านจะต้องเป็นผู้ติดต่อเข้ามานัดเป็นการล่วงหน้า

7.2    ความรับผิดชอบของท่าน ท่านมีพันธะหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการให้การขึ้นงานประสบผลสำเร็จ ในกรณีต่อไปนี้

7.2.1   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสำหรับโครงการ โดยท่านมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลัก เป็นผู้จัดแผนงาน และติดตามงานร่วมกับเรา โดยเราจะไม่บริหารงานภายในองค์กรของท่าน และไม่ทำหน้าที่ใด ๆ ในการจัดการโครงการ อันเป็นกิจการภายในขององค์กรของท่าน

7.2.2   เตรียมข้อมูลหลัก (Master data) ที่จำเป็นต่อการโยกย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และภายในกรอบเวลา เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ในการใช้งานผลิตภัณฑ์

7.2.3   ทำการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองว่า ระบบและขั้นตอนการทำงานของท่านเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เมื่อเราได้นำเสนอผลและรายงานการวางระบบงาน โดยท่านจำต้องลงนามรับรองใน “เอกสารคู่มือวางระบบ” ที่เราจะนำเสนอเป็นรายละเอียดของบริการ หากท่านมิได้คัดค้านหรือขอแก้ไขในระหว่างการนำเสนอนี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง ในการนำผลงานนี้ไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานของท่าน

7.2.4   ตอบรับการนัดหมายในการรับบริการจากเราอย่างมืออาชีพและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาของการบริการ เราได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย ในทุกช่องการทางสื่อสารแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อหรือนัดหมายท่านเพื่อให้บรรลุผลของบริการวางระบบงานนี้ได้ (ดูข้อ 7.1.3 และ 7.1.4) เราขอสงวนสิทธิในการยุติการให้บริการทั้งปวง รวมถึงวันบริการที่เหลือ ภายหลังจาก 180 วัน นับแต่วันแรกที่ได้เริ่มให้การบริการ

7.2.5   หากท่านจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมาย ท่านต้องแจ้งยกเลิกการนัดหมายล่วงหน้ามากกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนกำหนด มิเช่นนั้น เราจะหักลบวันให้บริการเป็นเวลา 1 วัน หรือ หักลบเวลาเป็นชั่วโมงในการให้บริการตามที่ตกลงนัดหมายกันไว้ ไม่ว่าพนักงานของเราจะได้ออกเดินทางเพื่อไปบริการให้แก่ท่านแล้วหรือไม่ก็ตาม

7.2.6   ส่งผู้ใช้งานเข้าเรียนและฝึกอบรมการใช้งาน โดยเราจะจัดหลักสูตรตามสายงานหรือตามระบบของผลิตภัณฑ์ตามแต่ความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานของท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน โดยจะเป็นการนัดหมายล่วงหน้าเสมอ ดังนี้ ท่านพึงกำชับผู้เข้าฝึกอบรมให้ศึกษาอย่างตั้งใจและเรียนรู้อย่างสุดความสามารถ โดยท่านพึงทราบว่า หลักสูตรที่จัดเฉพาะสำหรับงานวางระบบนั้น เป็นกิจเฉพาะสำหรับท่าน และไม่สามารถจัดขึ้นเป็นพิเศษได้อีก และในหลายกรณี ท่านจะไม่สามารถไปเรียนร่วมกับหลักสูตรปกติได้ ดังนั้น หากผู้เข้าศึกษาอบรมไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนรู้ใหม่ เราจะนำเสนอเป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะ โดยมีค่าใช้จ่าย

8. บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบมาตรฐาน (“บริการมาตรฐาน”)

เมื่อท่านใช้งานผลิตภัณฑ์กับเรา ท่านจะได้รับบริการมาตรฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไข ตามแพ็กเกจ และเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านตัดสินใจเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1   บริการจากผู้ให้บริการส่วนกลาง

เป็นบริการที่ท่านสามารถใช้ได้ภายในวงรอบการใช้งาน 1 ปี โดยมีขอบเขตและข้อจำกัดในการให้บริการขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ และเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ และตามยอดเงินที่ชำระในปีนั้น ๆ (กรุณาสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติม) งานบริการส่วนกลาง ประกอบด้วย

8.1.1   การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ตอบคำถาม แก้ปัญหา และแนะนำการใช้งาน มีเวลาทำการตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(1) ช่องทาง Customer Portal

(2) ช่องทางรีโมต หรือช่วยเหลือทางไกลไปที่หน้างานของท่าน

(3) ช่องทางอีเมลและทิ๊กเก็ตมาที่ support@doublepine.co.th

(4) ช่องทางแชททางหน้าเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คเพจ

(5) ช่องทางโทรศัพท์

8.1.2   การเข้าถึงแหล่งความรู้และสื่อการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการขึ้นระบบงานด้วยตนเอง

8.1.3   สิทธิการเข้าเรียนคอร์สอบรมการใช้งานฟรีที่บริษัทของเรา และการเรียนสดทางออนไลน์ ซึ่งจำนวนที่นั่งที่ท่านได้รับจะแตกต่างกันตามแพ็กเกจหรือเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกใช้ (ดูข้อ 9.) ท่านจะได้รับการแนะนำเรื่องตารางการอบรมประจำเดือน และหลักสูตรอบรมที่ควรเข้าร่วมตามลำดับอย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการจองที่นั่งเพื่อเข้าอบรม

8.1.4   เอกสารข้อมูล ความรู้ ในการวางระบบงานด้วยตนเอง

8.1.5   การอัปเดทเวอร์ชั่น และแก้ไข Bug และข้อบกพร่องต่าง ๆ

8.1.6   ข้อเสนอการบริการ ที่ระบุไว้ว่าไม่รวมอยู่ในการบริการมาตรฐาน (ดูข้อ 8.3) ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเฉพาะกรณีงานของท่าน หรืองานอันเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่เป็นปัญหาของท่าน เป็นต้น โดยเราจะจัดทำข้อเสนอการบริการให้แก่ท่านเป็นกรณี ๆ ไป

8.2.  ความช่วยเหลือในการขึ้นระบบ สำหรับลูกค้าใหม่

เป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้ารายใหม่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราที่ไม่ได้ซื้อบริการวางระบบงาน สามารถขึ้นระบบงานได้อย่างราบรื่น โดยท่านจะได้รับทราบรายละเอียดการบริการ เงื่อนไข ตามแพ็กเกจ และเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านตัดสินใจเลือกเป็นกรณี ๆ ไป ขอบเขตและเงื่อนไขการบริการโดยทั่วไป มีดังนี้

8.2.1   ความรับผิดชอบของเรา

(1) หากสอดคล้องกับรูปแบบระบบงานและเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ท่านเลือก เราจะจัดส่งรูปแบบ หรือ “เทมเพลต” เพื่อใช้ในการโอนย้ายข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์ พร้อมให้คู่มือเป็นเอกสารและให้การสนับสนุนด้วยวาจา เพื่อชี้แจงและแนะนำให้ท่านสามารถใส่ข้อมูลในเทมเพลตนั้นได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับกรอบเวลาในการสนับสนุนนี้ จะเป็นไปตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก โดยเมื่อสิ้นสุดเวลาตามที่กำหนดแล้ว เราขอสงวนสิทธิการยุติบริการในข้อนี้ และหากต่อมา ท่านมีความต้องการบริการนี้ เราจะถือเป็นบริการที่ต้องซื้อเพิ่มเติม

(2) ติดตามผลการขึ้นระบบผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน (ตามแพ็กเกจของท่าน) นับตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบผลิตภัณฑ์ในองค์กรของท่าน หลังจากเวลาที่กำหนดนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขึ้นงานและใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อให้สำเร็จลุล่วงด้วยตนเอง

8.2.2   ความรับผิดชอบของท่านและความร่วมมือที่จำเป็น

(1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสำหรับโครงการนี้ โดยมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลัก เป็นผู้จัดแผนงาน และติดตามงานร่วมกับเรา โดยเราจะไม่บริหารงานภายในองค์กรของท่าน และไม่ทำหน้าที่ใด ๆ ในการจัดการโครงการ อันเป็นกิจการภายในขององค์กรของท่าน

(2) เตรียมข้อมูลหลัก (Master data) ที่จำเป็นต่อการโยกย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และภายในระยะเวลา 2-3 เดือน (ตามแพ็กเกจของท่าน) นับตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบผลิตภัณฑ์ในองค์กรของท่าน เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ในการใช้งานผลิตภัณฑ์

(3) จองที่นั่งในหลักสูตรการอบรมตามที่ได้รับการแนะนำจากเรา โดยจำนวนที่นั่งในหลักสูตรที่เป็นการสอนสด ณ สถานที่ทำการของเราจะมีจำนวนจำกัด และผู้ที่จองเข้ามาก่อนจะได้รับสิทธิก่อน เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิการจองของท่านหากมีผู้เข้าเรียนเต็มจำนวน และในการยกเลิกหลักสูตรหากผู้เข้าอบรมมีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้

(4) หากท่านต้องการยกเลิกการอบรม ขอให้ท่านแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้น ท่านจะถูกหักสิทธิตามจำนวนที่นั่งที่ได้จองไว้

(5) ผลักดันเพื่อผลความสำเร็จในการขึ้นระบบด้วยตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากบริการและแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้

8.3   การบริการมาตรฐานไม่รวมถึงขอบเขตงาน ดังต่อไปนี้

8.3.1   ตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูลที่มีความเสียหาย โดยในเบื้องต้น เราจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เราจะไม่ตรวจสอบฐานข้อมูลและตัวข้อมูลของระบบของท่าน อีกทั้งจะไม่แก้ไขข้อมูล หากพบความเสียหายดังกล่าว ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามคำชี้แนะจากเรา

8.3.2   การตรวจสอบฐานข้อมูลในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดและมีข้อสันนิษฐานว่า ผลิตภัณฑ์อาจเป็นต้นเหตุของข้อผิดพลาดนั้น แต่หากท้ายที่สุดแล้ว ผลปรากฎเป็นที่ประจักษ์ว่า ผลิตภัณฑ์มิได้เป็นต้นเหตุ ท่านยอมรับที่จะจ่ายบริการตามจำนวนชั่วโมงที่เราทำงานในกรณีเฉพาะนี้ให้แก่ท่าน

8.3.3   การตรวจสอบความผิดปกติของเครือข่ายระบบสารสนเทศของท่าน โดยเราจะดำเนินการเมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น ด้วยเหตุที่ความผิดปกติของเครือข่ายนี้จะมีผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ท่านเข้าใจและรับทราบว่า ข้อผิดพลาดของเครือข่ายเป็นกิจธุระการบำรุงรักษาของท่านและไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

8.3.4   การจัดการใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน อาทิเช่น การปรับความเร็วเครื่อง การทำฮาร์ดดิสใหม่ การจัดระเบียบไฟล์ เป็นต้น โดยเราจะให้แนะนำหรือดำเนินการให้ เมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น

8.3.5   การแต่งฟอร์มการพิมพ์ที่อยู่นอกเหนือจากเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

8.3.6   การแต่งหน้างบการเงินที่อยู่นอกเหนือจากเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

8.3.7   การบริการการสอนการใช้งาน ณ สถานที่ทำการของท่าน นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้ตามข้อตกลง

8.3.8   การสอนการใช้งานหรือตอบข้อซักถามที่เป็นแบบพื้นฐานที่อาจต้องใช้เวลานานในการสอนทางโทรศัพท์ ในกรณีเหล่านี้ ท่านจะได้รับคำแนะนำในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เรายินดีที่จะตอบข้อถามและข้อสงสัยเป็นกรณีๆ ไปตามความเหมาะสม อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบหรือสอนวิธีการใช้งานในหัวข้อต่อไปนี้ทางโทรศัพท์ อันได้แก่

(1)   การตรวจสอบและการแต่งหน้างบการเงิน

(2)   การแต่งฟอร์มหยอดและฟอร์มพิมพ์

(3)   การสอนการใช้งานตัวกรอง และรายงานบัญชีแยกประเภทแบบวิเคราะห์

(4)   การเชื่อมต่อข้อมูลด้านต้นทุน (การ “Link Cost”)

(5)   การตั้งค่ารหัสผ่านและสิทธิการใช้งาน

(6)   การสอนการใช้งานตัวกรองรายงานภาษีและฟอร์มภาษี

(7)   การส่งภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต

(8)   การตั้งค่าและการใช้งานของระบบเสริมต่าง ๆ

(9)   การติดตั้งโปรแกรม

(10)  การกู้คืนข้อมูล (โดยจะมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ฐานข้อมูลของท่านอยู่ในระบบ Cloud)

(11)  การสร้างฐานข้อมูลบริษัททำการใหม่

(12)  ข้อปรึกษาในรายละเอียดงานจ้างเขียนเฉพาะ หรืองานวางระบบเฉพาะ (โดยหากท่านต้องการ ท่านสามารถซื้อบริการเพิ่มเติม หรือสามารถศึกษาจากเอกสารคู่มือการใช้งานที่ได้ส่งมอบให้ท่านเมื่อสิ้นสุดโครงการ)

(13)  การสร้างเอกสารหรือใบสำคัญพื้นฐาน ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการสอนการใช้งาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่จะอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจภาพรวมได้อย่างชัดเจน

8.4.  หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับบริการในหัวข้อ 8.3 ข้างต้น จะถือว่าเป็นบริการที่ต้องซื้อเพิ่มเติมต่างหากจากค่าบริการมาตรฐาน

8.5.  วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการให้บริการมาตรฐาน จะนับพร้อมกันกับวันแรกและวันสุดท้ายของวงรอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ในแต่ละปี

9. บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบพิเศษ (“บริการพิเศษ”)

ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับการบริการที่นอกเหนือจากการบริการมาตรฐานในข้อ 8 ข้างต้น ท่านสามารถเลือกซื้อบริการเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาวงรอบในการเช่าใช้ เพิ่มเติมจากบริการมาตรฐานที่ได้รับอยู่แล้ว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรุณาสอบถามฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเพิ่มเติม

9.1 ขอบเขตการให้บริการพิเศษ มีความแตกต่างกันไปตามแพคเกจหรือระดับที่เลือก โดยเนื้อหาการให้บริการโดยรวมทั้งหมด ได้แก่

9.1.1 จำนวนชั่วโมงที่สามารถได้รับบริการผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลขพิเศษ

9.1.2 การโทรตรวจเยี่ยมครั้งละ 1 ชั่วโมง 2 ครั้งต่อปี

9.1.3 บริการตรวจเยี่ยมทางออนไลน์ หรือ ณ สถานที่ลูกค้า 1 ครั้ง สิทธิแตกต่างไปตามแพคเกจที่ซื้อ และจะมีค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติม หากบริการนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

9.1.4 บริการตรวจสอบเครือข่ายทางออนไลน์ หรือ ณ สถานที่ลูกค้า 1 ครั้ง สิทธิแตกต่างไปตามแพคเกจที่ซื้อ และจะมีค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติม หากบริการนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

9.2 ค่าบริการพิเศษนี้ เป็นค่าใช้จ่ายรายปี เพิ่มเติมต่างหากจากการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการซื้อบริการพิเศษเพิ่มเติมระหว่างวงรอบการเช่าใช้ จะคำนวณค่าบริการตามจำนวนเดือนที่เหลืออยู่จนสิ้นสุดวงรอบการเช่าใช้ปัจจุบันเท่านั้น และหากมีความประสงค์จะซื้อบริการนี้ต่อเนื่องในวงรอบถัดไป จะคำนวณตามจำนวนเดือนเต็มวงรอบของการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์

9.3 ในกรณีที่ตัดสินใจเลิกใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดวงรอบการเช่าใช้ เราขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่ายสำหรับบริการพิเศษที่ได้รับชำระมาแล้ว

9.4 วันเริ่มต้นการให้บริการพิเศษ จะนับจากวันแรกในการชำระค่าบริการ และสิ้นสุดพร้อมกันกับวันสุดท้ายของวงรอบการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์

10. หลักสูตรการฝึกอบรมและที่นั่งเรียน

ตามข้อ 8.1.3 หัวข้อ “การบริการมาตรฐาน” ท่านจะได้รับสิทธิเป็นจำนวนที่นั่งเพื่อเข้าอบรมการใช้งานตามหลักสูตรที่เราจัดขึ้น โดยจำนวนที่นั่งที่ได้รับนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแพ็กเกจหรือเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้งาน (ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยสอบถามไปที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของเรา) โดยเราจะจัดส่งหรือแนะนำช่องทางในการดูตารางหลักสูตรที่ท่านสามารถเลือกเรียนทางออนไลน์ หรือเรียนสด ณ สถานที่ทำการของเรา

9.1    ที่นั่งในหลักสูตรเหล่านี้ ท่านไม่สามารถ

  • ถ่ายโอนไปยังผู้ใช้อื่นนอกจากองค์กรของท่าน เว้นแต่ผู้ใช้อื่นนอกองค์กรของท่านเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นผู้ใช้งานที่ใช้สิทธิการใช้งานของบริษัทของท่านซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
  • เก็บสะสม หรือยกยอดไปใช้ในปีถัดไป สิทธิจำนวนที่นั่งจะสิ้นสุดลงพร้อมอายุของบริการรายปีนั้น ๆ
  • เปลี่ยนเป็นบริการประเภทอื่น หรือใช้ทดแทนบริการอื่น
  • เปลี่ยนเป็นเงิน

9.2   ท่านควรส่งผู้ใช้งานเข้าร่วมอบรมให้ได้มากที่สุดตามหลักสูตรที่เราแนะนำ โดยเฉพาะช่วงแรกของการขึ้นระบบ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเรียนรู้ และย่นระยะเวลาในการขึ้นระบบ และเพื่อให้เป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วลึกซึ้ง โดยผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ระหว่างการอบรม อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามที่จำต้องลงรายละเอียดของเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวางระบบ (ตามข้อ 7.) ซึ่งเป็นงานเฉพาะรายของท่าน (หากมี)

11. งานจ้างเขียน

10.1 การจ้างเขียนงาน เพื่อเพิ่มเติมความสามารถของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะของท่าน จะเป็นไปและอ้างอิงตามเอกสารรายละเอียดความต้องการในการจ้างเขียนงาน ตามที่ได้มีการลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารเท่านั้น เราจะบันทึกและแปลการสื่อสารความต้องการของท่านออกเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในบางหัวข้อ และเราจะจัดเก็บรายการความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบความต้องการเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดงานจ้างเขียนข้างต้น

10.2 ท่านไม่สามารถยกเรื่องความก้าวหน้า หรือความล่าช้า หรือความสมบูรณ์ ของผลผลิตงานจ้างเขียนมาเป็นข้ออ้างในการผิดนัดชำระเงินคงค้างค่าผลิตภัณฑ์และบริการหลักของเรา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม การที่ท่านตกลงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลักของเราไปแล้วนั้น ถือว่าท่านได้ยอมรับและเข้าใจว่างานจ้างเขียนเป็นการซื้อบริการเพิ่มเติมที่นับเป็นโครงการแยกกันจากผลิตภัณฑ์และบริการหลัก

10.3 หากท่านมิได้ชำระค่าใช้งานในวงรอบรายปีที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และรับบริการจากเราได้เมื่อจบวงรอบเดิม แต่ท่านจะยังสามารถติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเนื้อหาในขอบเขตของโครงการงานจ้างเขียนที่มีการดำเนินการคงค้างอยู่ได้ ภายในช่วงเวลาที่งานยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ แต่ท่านจะไม่สามารถทำการทดสอบ หรือเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ จนกว่าจะมีการชำระค่าใช้งานอย่างสมบูรณ์เพื่อต่อสัญญาในวงรอบถัดไป

10.4 การที่ท่านได้ตกลงสั่งซื้องานจ้างเขียนเพิ่มเติม ท่านได้ยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายของการจ้างเขียนงานจะถูกนำไปคิดรวมกับค่าใช้งานผลิตภัณฑ์รายปีเฉพาะกรณีของท่านต่อไป

10.5 กรณีที่มีการตกลงชำระเงินค่างานจ้างเขียนเป็นงวด เราจะปล่อยเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ให้ท่านได้ใช้งาน เมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น หรือแล้วแต่จะตกลงตามกรณี

12. โมดูลเสริม และงานเสริมเฉพาะ (Development Item หรือ “DI”)

เรามีโมดูลเสริม และ งานเสริมเฉพาะ (เรียกว่า “Development Item – DI”) ที่ท่านสามารถซื้อเพิ่มเติมได้จากผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

11.1 ในการสาธิตการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายของเรามีหน้าที่เลือกใช้และสาธิตความสามารถของโมดูลเสริมบางระบบ หรืองานเสริมเฉพาะบางงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์และความต้องการที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการสาธิต หลังจากการสาธิต ท่านจะได้รับใบเสนอราคาที่มีการนำเสนอรายการของโมดูลเสริมและงานเสริมเฉพาะบางงานไว้ให้ด้วยตามความต้องการที่ได้รับแจ้งจากท่าน หากท่านพบว่า โมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะดังกล่าวไม่มีความจำเป็น กรุณาแจ้งให้ฝ่ายขายของเราทราบก่อนทำการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะมีการขอยืนยันให้ท่านซื้อโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะเหล่านั้น หากพบว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของท่าน

11.2 ในกรณีที่พบว่า โมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะที่ท่านซื้อไป มีข้อผิดพลาดในการใช้งาน เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ เพื่อให้ท่านได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานถูกต้องตามเป้าประสงค์ แต่ไม่รวมถึงความต้องการใหม่หรือข้อแนะนำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือพบเจอหลังจากการสั่งซื้อโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะนั้นแล้ว

11.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะ เป็นค่าบริการรายปี เพิ่มเติมต่างหากจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการซื้อโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะเพิ่มเติมระหว่างวงรอบการใช้งาน จะคำนวณค่าบริการตามจำนวนเดือนที่เหลืออยู่จนสิ้นสุดวงรอบการใช้งานปัจจุบันเท่านั้น และหากท่านมีความประสงค์จะใช้งานโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะนี้ต่อเนื่องในวงรอบถัดไป เราจะคำนวณค่าใช้งานตามจำนวนเดือนเต็มวงรอบของการใช้งานผลิตภัณฑ์

11.4 ในกรณีที่ท่านตัดสินใจเลิกใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือ โมดูลเสริม และ/หรือ งานเสริมเฉพาะ ก่อนสิ้นสุดวงรอบการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่ายสำหรับบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างเขียนที่ได้รับชำระมาแล้วนี้

11.5 วันเริ่มต้นการใช้งานโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะ จะนับจากวันแรกที่ท่านชำระค่าบริการ และสิ้นสุดพร้อมกันในวันสุดท้ายของวงรอบการใช้งานผลิตภัณฑ์

11.6 การที่ท่านได้ตกลงสั่งซื้อโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะเพิ่มเติม ท่านได้ยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายของโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะนั้น ๆ จะถูกนำไปคิดรวมกับค่าใช้งานผลิตภัณฑ์รายปีเฉพาะกรณีของท่านต่อไป

11.7 กรณีที่มีการชำระเงินค่าโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะเป็นงวด ท่านจะได้ใช้งานเมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น หรือแล้วแต่จะตกลงตามกรณี

13. การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

12.1 เรามีบริการพัฒนางานเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ของท่าน หรือที่เราแนะนำให้ท่าน เรามีพันธะผูกพันที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับระบบอื่นให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ เราจะไม่รับผิดชอบในการบังคับ จัดการ กำกับดูแล หรือรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของบุคคลหรือบริษัทผู้ขายระบบอื่นที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์

12.2 ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาด หรือเหตุขัดข้องซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ อันเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือบริษัทผู้ขายระบบอื่น เป็นเหตุทำให้โครงการล้มเหลว ท่านรับทราบและยอมรับว่า (ก) เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ (ข) ท่านไม่สามารถเรียกร้องซึ่งค่าสินไหมทดแทน หรือเรียกร้องขอคืนเงิน และ (ค) ท่านจำต้องชดเชยในส่วนมูลค่าของงานที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมเพื่อการเชื่อมต่อ ที่ทำสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ให้เราอย่างเหมาะสม

12.3 ค่าบริการในการเชื่อมต่อ ได้แก่

(1) ค่าบริการใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อ หรือ MIA (MAC Integration Application) ซึ่งเป็นการใช้งานรายปีตามเงื่อนไขการขาย

(2) ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บความต้องการ ประชุมหารือ และจัดทำข้อสรุปในขั้นตอนการรับส่งข้อมูล การทดสอบ รวมถึงการติดต่อประสานงานอื่น ๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

12.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่จะทำการเชื่อมต่อด้วย หรือเปลี่ยนขอบเขตเนื้อหาในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์หนึ่ง ๆ ระหว่างการดำเนินโครงการ ให้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นกระบวนการใหม่ และจะต้องแก้ไขหรือตกลงกำหนดขอบเขตการทำงานและค่าบริการกันใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของ MIA ข้างต้นนั้น หากไม่มีการปรับเพิ่มเติม จะยังคงสามารถใช้ต่อเนื่องไปได้

14. การชำระเงิน

13.1 การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์หลัก โมดูลเสริม หรืองานเสริมเฉพาะ (ข้อ 11.-12.) ในกรณีที่ท่านยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินแล้ว จะมีพันธะผูกพันในการชำระเงินตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่า การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบของค่าใช้จ่ายแบบรายปี โดยจะมีการแจ้งหนี้ และเรียกรับชำระเงินก่อนการใช้งานเท่านั้น ปัจจัย  อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานจ้างเขียนที่ซื้อเพิ่ม หรือการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับระบบอื่น จะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการผิดเงื่อนไขการชำระเงิน การที่ท่านลงนามใบแจ้งหนี้ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการจ่ายเงินแล้ว

13.2 ท่านรับทราบและยินยอมรับว่า การผิดนัดชำระเงินจะเป็นเหตุให้เราสามารถระงับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อไว้ได้ โดยระบบจะปิดการเข้าถึงการใช้งานโดยอัตโนมัติด้วยการควบคุมของซอฟต์แวร์

13.3 การชำระเงินค่าบริการ หมายความรวมถึง การชำระค่าบริการทั้งหมด อันได้แก่ บริการวางระบบ บริการตามการร้องของอื่น ๆ เช่น การติดตั้งระบบ การบริการ ณ สถานที่ของท่าน บริการหลักสูตรอบรมการใช้งาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่ท่านจะได้รับบริการจากเรา เมื่อได้รับและยอมรับซึ่งงวดการจ่ายเงินในใบแจ้งหนี้แล้ว ท่านมีพันธะผูกพันในการชำระค่าบริการตามกำหนด และอย่างช้าที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันที่ท่านจะได้รับบริการ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ปัจจัยอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลัก บริการวางระบบ งานจ้างเขียนเพิ่มเติม การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบอื่น จะไม่สามารถถูกยกขึ้นหรืออ้างเป็นปัจจัยหรือเหตุในความล่าช้าหรือผิดเงื่อนไขการจ่ายเงิน

13.4 การชำระเงินค่างานจ้างเขียน (ดูข้อ 10.)

13.5 การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ใช้งาน

(1) การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีการซื้อจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มเติมระหว่างวงรอบการใช้งานในปีนั้น ๆ จะมีค่า License สำหรับผู้ใช้งานเพิ่มเติม ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกรวมไปในค่าใช้งานระบบในปีถัดไป

(2) การลดจำนวนผู้ใช้งาน ท่านไม่สามารถลดจำนวนผู้ใช้งานได้ เนื่องจากเป็นการซื้อ License ไปตั้งแต่ต้น

15. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติม หรือยุติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่ง และคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์) และการบริการ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีพันธะผูกพันต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น โดยเราจะทำการชี้แจงอย่างเต็มความสามารถให้ท่านทราบถึงเหตุข้อเท็จจริงแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นล่วงหน้า เพื่อที่ท่านจะได้สามารถทำการสำรองและเก็บรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานอยู่

ท่านมีสิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ หรืออาจเลือกที่จะอัปเดทผลิตภัณฑ์ โดยท่านสามารถศึกษาและสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดปัญหาขัดข้องจากการใช้งานหากท่านเลือกที่จะไม่อัปเดทผลิตภัณฑ์และยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชั่นเก่า

16. การระงับหรือการสิ้นสุดการใช้งาน

15.1 เราขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยุติการใช้งานของท่านเป็นการชั่วคราว ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยอาจปิดการใช้งานเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำอันผิดกฎหมาย หรือหากมีคำขอจากผู้บังคับใช้กฎหมายหรือตัวแทนจากภาครัฐ ท่านสามารถคัดค้านการระงับสิทธิการใช้งานนี้ได้ โดยการส่งคำร้องไปยัง marketing@doublepine.co.th ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับการแจ้งเตือนจากเรา

15.2 ท่านขอระงับหรือยุติการใช้งาน เมื่อใดก็ได้ แต่การระงับหรือสิ้นสุดการใช้งานดังกล่าวมิได้ทำให้ท่านสิ้นสุดความผูกพันต่อความรับผิดชอบในการชำระเงินและค่าธรรมเนียมคงค้างต่าง ๆ กับเรา และมิสามารถเรียกร้องเพื่อขอรับคืนเงินได้

15.3 หากเราขอให้ท่านยุติการใช้งานด้วยเหตุอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เราจะแจ้งถึงเหตุอันสมควรในการขอให้ยุติการใช้งาน เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนจะมีการยุติการใช้งาน โดยจะแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อหลักที่ท่านได้ให้ไว้ และจะระบุขั้นตอนสำหรับการเก็บสำรองเนื้อหาข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราสามารถยุติการใช้งานของท่านหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ทุกเวลา หากพบเงื่อนไขหรือกรณีต่อไปนี้

(1) ท่านได้ฝ่าฝืนข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ (หรือแสดงให้เห็นโดยการกระทำและคำพูดว่า จะไม่ประสงค์ หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงได้)

(2) ท่านไม่สามารถชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ

(3) การระงับหรือปิดการใช้งาน เป็นบังคับทางกฎหมาย

(4) เราเลือกที่จะยุติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน (เช่น ในกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการในพื้นที่ของท่าน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ทำให้การให้บริการนั้นเป็นไปไม่ได้)

17. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจำต้องชดใช้ซึ่งค่าเสียหายใด ๆ แก่เรา สาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ลูกจ้าง และพันธมิตรทางการค้าของเรา หากเกิดความเสียหาย คดีความ การเรียกร้อง ความสูญเสีย การสูญหายใด ๆ รวมถึงค่าวิชาชีพทนายความ ที่มีเหตุมาจากหรือส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือที่มีเหตุมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงกับเรา

18. ข้อจำกัดในการรับประกัน

เว้นแต่จะได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขเพิ่มเติม เราขายผลิตภัณฑ์และบริการตาม “สภาพที่เป็นอยู่” ณ การซื้อขายนั้น เราขอปฏิเสธซึ่งสิทธิในข้อเรียกร้องในการรับประกันทุกประการไม่ว่าในทำนองใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดโดยนัย เราไม่รับประกันว่า

(ก) ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะตรงตามความต้องการของท่านทั้งหมด หรือบริการของเราจะไม่ขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ

(ข) ท่านจะได้ผลลัพธ์อันเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ แม่นยำ น่าเชื่อถือ จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเสมอ

(ค) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของการบริการจะตรงตามความคาดหวังของท่าน หรือ

(ง) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่พบ จะได้รับการแก้ไขจากเรา

เราขอปฏิเสธความผูกพันในความรับผิดในผลแห่งการกระทำอันเกิดจากการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ของเรา ท่านจำต้องอาศัยดุลพินิจ แบกรับความเสี่ยง และรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผลลัพธ์ ความชำรุดบกพร่องต่อระบบทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ตลอดจนการสูญเสียหรือสูญหายไปซึ่งเนื้อหาข้อมูล อันเป็นผลจากการใช้หรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ

19. การจำกัดในพันธะผูกพันและความรับผิดชอบ

เว้นแต่จะได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขเพิ่มเติม เราไม่มีพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่น ในกรณีต่อไปนี้

(ก) การใช้งานที่บกพร่อง ข้อมูลเนื้อหา ความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ ผลประโยชน์ ผลกำไร ไม่ว่าจะสามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม และ

(ข) ความเสียหาย สูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยทางอ้อม หรือผลกระทบเชิงลบ (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงอัตราความเสี่ยงของความเสียหายแล้วก็ตาม) อย่างไรก็ตาม ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด ข้อตกลงใด ๆ ที่จะละเว้นให้เราพ้นจากความรับผิดชอบอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติในทางมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการจงใจทำให้เกิดอุบัติเหตุอันเกิดแก่บุคคลใดอันเนื่องมาจากบุคลากรของเรา

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต พันธะผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ต่อข้อตกลงใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ (ซึ่งหมายรวมถึงการรับประกันโดยปริยาย) ของเรา ผู้ขายสินค้าและบริการให้เรา และตัวแทนจำหน่ายของเรา จะถูกจำกัดให้รับผิดได้ไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปแล้ว

Revision History

Modified on June 2, 2020

เราเปลี่ยนเงื่อนไขระยะเวลาการให้บริการวางระบบในข้อ 7.2.4 จาก 365 วันเป็น 180 วัน

โดยเราขอสงวนสิทธิในการยุติการให้บริการ และสิทธิการใช้บริการของท่านหลังจาก 180 วัน  หากในช่วงระยะเวลาของการบริการ เราได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย ในทุกช่องการทางสื่อสารแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อหรือนัดหมายท่านเพื่อให้บรรลุผลของบริการวางระบบงานนี้ได้

Modified on September 30, 2020

มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ข้อ

6.เงื่อนไขการใช้งานผลิตภัณฑ์

6.3.1   สิทธิการใช้งาน ประกอบด้วย

(1)   สิทธิการทดลองใช้ (Free Trial) เป็นสิทธิสำหรับทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาที่เรากำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะแสดงการใช้งานให้ทดลองบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมก็ได้

 

7.การวางระบบงาน

7.1.4   ท่านได้รับสิทธิที่จะนัดเราให้ทำการอบรมการใช้งาน โดยมีกำหนดเวลา 180 วัน หลังจากการได้รับบริการครั้งแรก โดยท่านจะต้องเป็นผู้ติดต่อเข้ามานัดเป็นการล่วงหน้า

 

8. บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบ “บริการมาตรฐาน”

เมื่อท่านใช้งานผลิตภัณฑ์กับเรา ท่านจะได้รับบริการมาตรฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไข ตามแพ็กเกจ และเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านตัดสินใจเลือก 

X
X