รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และ การให้บริการ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว กรรมสิทธิ์ในข้อมูล ผู้บริหารระบบและข้อมูลองค์กร การใช้งานผลิตภัณฑ์ การวางระบบงาน บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบมาตรฐาน (“บริการมาตรฐาน”) บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบพิเศษ (“บริการพิเศษ”) หลักสูตรการฝึกอบรมและที่นั่งเรียน งานจ้างเขียน โมดูลเสริม และงานเสริมเฉพาะ (Development Item หรือ “DI”) การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ การชำระเงิน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การระงับหรือการสิ้นสุดการใช้งาน การชดใช้ค่าเสียหาย ข้อจำกัดในการรับประกัน การจำกัดในพันธะผูกพันและความรับผิดชอบ

Modified on June 2, 2020

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและข้อตกลงในขอบเขตการใช้งาน การให้บริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับผลิตภัณฑ์ “MAC-5” (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์” หรือ “โปรแกรม”) โดยผลิตภัณฑ์หมายถึง ผลิตผลที่เกิดจากการจัดทำชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นโดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้มีกรรมสิทธิ์ของโปรแกรม คือ “บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด” แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น (โดยต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) และมีผลระหว่างบริษัทและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ (โดยต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” หรือ “ท่าน”) ทั้งนี้ เราถือว่าท่านได้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อตกลงและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเอกสารนี้ เมื่อท่านตกลงซื้อโปรแกรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และ การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ เป็นซอฟต์แวร์ระบบ ERP หรือระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ทำหน้าที่บริหารขั้นตอนและข้อมูลต่างๆในการทำงานขององค์กร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ การวางระบบงาน การจัดทำงานจ้างเขียน การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหลักสูตรอบรมการใช้งาน และการบริการหลังการขาย (รายละเอียดเพิ่มเติม ดูข้อที่ 10 และ 13) ในกรณีที่ท่านแสดงความประสงค์ เรายินดีที่จะจัดหาฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ มิฉะนั้น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาในส่วนของฮาร์ดแวร์ และเตรียมการในส่วนของระบบพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ของเรา

2. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม

2.1 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ข้อตกลง

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ข้อตกลงเรื่องการให้บริการ โดยเราจะทำการชี้แจงและประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยสื่อสารไปยังช่องทางของผู้ติดต่อหลักที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามข้างต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานของท่าน เราจะแจ้งเป็นหนังสือเพื่อแสดงให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางติดต่อหลักที่ท่านได้แจ้งไว้ ท่านสามารถยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยสื่อสารให้เราทราบภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงมีภาระรับผิดชอบต่อการชำระค่าใช้จ่ายคงค้างต่าง ๆ (หากมี) และหากท่านยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปภายหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เราจะถือว่า ท่านได้ยินยอมตกลงยอมรับข้อตกลงใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วโดยปริยาย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีอันสืบเนื่องมากจากเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะทำการแจ้งส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ผ่านช่องทางติดต่อที่ท่านได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง และมีผลใช้บังคับไม่น้อยกว่า 14 วัน ภายหลังจากที่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่ง หากการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของชุดคำสั่งภายในผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงนั้น จะมีผลบังคับใช้ทันที

2.2 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์และบริการ

ในกรณีที่เรายุติการดำเนินการในบางส่วนของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ เราจะแจ้งรายละเอียด ข้อมูล และเหตุแห่งการยุติการให้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

2.3 ข้อขัดแย้ง

หากมีข้อขัดแย้งระหว่าง เงื่อนไขนี้กับเงื่อนไขอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ให้นำข้อเงื่อนไขอย่างอื่นนอกเหนือจากข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้นี้ มาใช้บังคับเพื่อยุติข้อขัดแย้งดังกล่าว ข้อตกลงดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีผลบังคับระหว่างเราและท่านเท่านั้น ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์หรือการผูกพันไม่ว่าในด้านใดก็ตามของบุคคลที่สาม

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ส่งให้แก่เราผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ จะอยู่ภายใต้นโยบายการควบคุมกำกับดูแลของเรา การที่ท่านตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา จะถือเป็นการแสดงถึงการยอมรับข้อตกลงของนโยบายที่เรากำหนด

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหรือปกปิดซึ่งความลับในส่วนของ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรของท่านเอง และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ อีกทั้ง ท่านยินยอมและตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการกระทำที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ท่านมีสิทธิปฏิบัติได้ โดยท่านสามารถแจ้งให้เราทราบผ่านทางอีเมล์ marketing@doublepine.co.th หรือทางโทรศัพท์ตามเลขหมายที่ได้ระบุไว้ใน www.mac5enterprise.com/th/contact-us

เราขอสงวนสิทธิที่จะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญเสีย หรือสูญหายของข้อมูลและสรรพสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านข้างต้น และ/หรือ การกระทำที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ท่านจะกระทำได้ ไม่ว่าจะมีเหตุมาจากตัวท่านเองหรือ บุคคลภายนอก โดยอาจเป็นผลมาจากการเข้าถึง เข้าใช้ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจที่จะกระทำได้

4. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ท่านถือสิทธิขาดซึ่งกรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่ท่านบันทึก และเราจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่ขัดต่อกรรมสิทธิ์ของท่าน ยกเว้นแต่ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะไม่ทำซ้ำ ประกาศ เผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาสาระข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใด ยกเว้นแต่จะได้รับคำอนุญาตจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ท่านจะมอบสิทธิในการเข้าถึง ทำซ้ำ เผยแพร่ บันทึก ส่งผ่าน ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง และดำเนินการใด ๆ ก็ตาม กับข้อมูลของท่าน หากเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ท่าน อันได้แก่

(ก) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านไวรัสคอมพิวเตอร์ และความผิดปกติของข้อมูลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบของท่าน
(ค) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ
(ง) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้

5. ผู้บริหารระบบและข้อมูลองค์กร

เมื่อท่านเริ่มใช้งานโปรแกรม ท่านจำต้องกำหนดให้มี “ผู้บริหารระบบ” อย่างน้อย 1 คน ผู้บริหารระบบนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกประเภทในระบบของผลิตภัณฑ์ และมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างบัญชี “ผู้ใช้งาน” หรือ “User” เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและหน้าที่การปฏิบัติของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล อนึ่ง หากท่านได้มอบหมายให้บบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารระบบแล้ว เราขอแนะนำว่า ท่านพึงจัดทำสัญญากับบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อระบุถึงอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่บุคคลดังกล่าวจะกระทำได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และเป็นการหลีกเลี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ท่านพึงรับผิดชอบในกรณีต่อไปนี้

(ก) การรักษาความลับเรื่องรายชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในระบบของท่าน
(ข) การเลือกสรรผู้ที่มีความสามารถให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระบบ และ
(ค) การจัดให้กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามข้อตกลงนี้ ท่านรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราไม่มีหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารระบบ และไม่มีหน้าที่ในการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์และข้อมูลของท่าน

ท่านพึงรับผิดชอบในการดำเนินกิจต่าง ๆ ที่จะรักษาความลับและควบคุมบัญชีของผู้บริหารระบบและบัญชีผู้ใช้งาน โดยหากมีเหตุการณ์ที่บัญชีผู้บริหารระบบ หรือบัญชีผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่าน สูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ควร ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเราได้ โดยแจ้งเป็นอีเมลไปยัง marketing@doublepine.co.th หรือทางโทรศัพท์ตามเลขหมายที่ได้ระบุไว้ใน www.mac5enterprise.com/th/contact-us ทั้งนี้ เราจะสอบทานถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ติดต่อประสานขอความช่วยเหลือนี้จากท่านเพื่อขออนุมัติดำเนินการก่อน แล้วจึงจะดำเนินกิจเพื่อกอบกู้หรือตั้งระบบข้อมูลใหม่ให้แก่ท่าน อนี่ง เราขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือท่านโดยอาศัยหลักการการบริหารกิจการอันสุจริต เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความมั่นคงของข้อมูลของท่าน อีกทั้ง ท่านยินยอมและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราไม่มีส่วนรับผิดต่อความถูกต้องหรือการรั่วไหลสูญหายของข้อมูลของท่าน ไม่ว่า ในกรณีใด ๆ ก็ตาม

6. การใช้งานผลิตภัณฑ์

6.1 ทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นผู้ถือทรัพย์สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์และบริการแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิทั้งปวงทั้งภายในและนอกเหนือจากข้อตกลงฉบับนี้

6.2 การเก็บรักษาข้อมูล

เราขอแนะนำให้ท่านทำการเก็บสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เราสามารถช่วยเหลือท่านในการสำรองและนำกลับข้อมูล หากท่านต้องการความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลเหล่านี้โดยเบ็ดเสร็จทั้งในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือนำกลับข้อมูลได้อย่างไม่สมบูรณ์

6.3 สิทธิการใช้งาน ภายใต้บังคับของข้อตกลงนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเมื่อท่านได้ตัดสินใจเช่าใช้บริการด้านซอฟต์แวร์กับเรา

6.3.1 สิทธิการใช้งาน ประกอบด้วย

(1) สิทธิการทดลองใช้ (Free Trial) เป็นสิทธิสำหรับทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ ตกลงและยินยอม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อาจจะมีบางฟีเจอร์ที่ไม่ได้เปิดให้ใช้งานได้ในเวอร์ชั่นทดลองใช้ของผลิตภัณฑ์
(2) สิทธิการเช่าใช้งาน (Subscription) เป็นสิทธิในการใช้บริการผลิตภัณฑ์และรับบริการที่อยู่ในเงื่อนไขของแพคเกจและเวอร์ชั่นที่เลือกใช้งาน โดยจะมีวงรอบการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปีต่อรอบการชำระเงิน
(3) สิทธิประเภทตัวแทนขาย เป็นสิทธิที่ผู้ตกลงทำสัญญาเป็นตัวแทนขายให้กับเราจะได้รับ เพื่อประโยชน์ในกิจการสนับสนุนการขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์
(4) สิทธิประเภทพันธมิตรทางการค้า เป็นสิทธิที่ผู้ตกลงทำสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้ากับเราจะได้รับ เพื่อประโยชน์ในกิจการสนับสนุนการขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์

6.3.2 การสิ้นสุดของสิทธิการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิการใช้งานในทุกกรณี หากตรวจพบการใช้งานที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ คู่สัญญาอื่น ๆ

7. การวางระบบงาน

หากท่านเลือกที่จะใช้บริการวางระบบงาน ท่านจะได้รับบริการภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อตามที่ได้ตกลงไว้ระหว่างท่านกับพนักงานขาย หรือพันธมิตร ของเรา

7.1 ความรับผิดชอบของเรา

โดยทั่วไป เรามีความรับผิดชอบในการให้บริการวางระบบงาน ในกรณีต่อไปนี้

7.1.1 การทำความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน ขององค์กรของท่าน ที่เกี่ยวข้องการกับทำงานของผลิตภัณฑ์ โดยการบริการนี้ จะยึดถือระบบและขั้นตอนการทำงานตามที่ได้ตกลงกันในการเข้าเก็บความต้องการในครั้งแรก ในกรณีที่ระบบหรือขั้นตอนงานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้น เราขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผลของการวางระบบงาน และเราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ของบริการนี้

7.1.2 การโยกย้ายข้อมูล (Master Data Migration) จากระบบเดิมไปยังผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการทำงานผ่านรูปแบบเท็มเพลตเฉพาะสำหรับบางประเภทข้อมูลที่ระบุในการสั่งซื้อเท่านั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะให้เราโยกย้ายข้อมูลประเภทอื่นที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงในการสั่งซื้อ เราจะถือเป็นการซื้อบริการเพิ่มเติม

7.1.3 การสอนและอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คนของท่านสามารถใช้งานได้ตามระบบและขั้นตอนที่ระบุไว้ในรายงานการบริการวางระบบงาน โดยอาจเป็นการสอนและอบรมการใช้งาน ณ สถานที่ทำการของท่าน หรือ ของเรา อันขึ้นอยู่กับข้อตกลงเมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จะมีการนัดวันและเวลาเพื่อเข้าบริการ โดยท่านจะเป็นผู้จัดผู้ใช้งานให้เข้าอบรมตามการนัดหมาย

7.1.4 กรอบเวลาดำเนินงาน การบริการวางระบบงานมีกรอบเวลากำหนดไว้ 4 เดือนครึ่ง โดยจะนับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการ และเมื่อกรอบเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลง เราจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการบริการและท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดระบบและนำผลของงานวางระบบงานนี้ไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวท่านเอง ทางเราจะมีการติดตามการขึ้นงานของท่านภายในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น อนึ่ง กรอบเวลานี้มีไว้เพื่อให้เกิดการเร่งรัดดำเนินงานในส่วนของท่าน ซึ่งกรอบเวลานี้ เราถือว่าเป็นธรรมเนียมและมาตรการปกติสำหรับการบริการลูกค้าโดยทั่วไป หากเกิดเหตุที่ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างน้อย ระยะเวลา 4 เดือนครึ่งนี้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนของการขึ้นระบบงานเพื่อเตรียมการใช้งาน ส่วนระยะเวลาที่เหลือจนครบ 180 วันหลังจากได้รับบริการครั้งแรก ท่านมีสิทธินัดเราเข้าไปเพื่ออบรมการใช้งานได้ต่อไป โดยท่านจะต้องเป็นผู้ติดต่อเข้ามานัดล่วงหน้า

7.2 ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านมีความรับผิดชอบในงานบริการวางระบบ ในกรณีต่อไปนี้

7.2.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสำหรับโครงการนี้ โดยมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลัก เป็นผู้จัดแผนงาน และติดตามงานร่วมกับเรา โดยเราจะไม่บริหารงานภายในองค์กรของท่าน และไม่ทำหน้าที่ใด ๆ ในการจัดการโครงการ อันเป็นกิจการภายในขององค์กรของท่าน

7.2.2 เตรียมข้อมูลหลัก (Master data) ที่จำเป็นต่อการโยกย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และภายในกรอบเวลา เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ในการใช้งานผลิตภัณฑ์

7.2.3 ทำการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองว่า ระบบและขั้นตอนการทำงานของท่านเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เมื่อเราได้นำเสนอผลและรายงานการวางระบบงาน โดยท่านพึงลงนามรับรองใน “เอกสารคู่มือวางระบบ” ที่เราจะนำเสนอเป็นรายละเอียดของบริการ หากท่านมิได้คัดค้านหรือขอแก้ไขในระหว่างการนำเสนอนี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง ในการนำผลงานนี้ไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานของท่าน

7.2.4 ตอบรับการนัดหมายในการรับบริการจากเราอย่างมืออาชีพและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาของการบริการ เราได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย ในทุกช่องการทางสื่อสารแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อหรือนัดหมายท่านเพื่อให้บรรลุผลของบริการวางระบบงานนี้ได้ (ดูข้อ 7.1.4) เราขอสงวนสิทธิในการยุติการให้บริการทั้งปวง รวมถึงวันบริการที่เหลือ ภายหลังจาก 180 วัน นับแต่วันแรกที่ได้เริ่มให้การบริการ

7.2.5ยกเลิกการนัดหมายล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนด มิเช่นนั้น เราจะหักลบวันหรือเวลาในการให้บริการที่เหลือ โดยหากมิได้มีการยกเลิก และพนักงานของเราได้ออกเดินทางเพื่อไปให้บริการแก่ท่านแล้ว ณ สถานที่ทำการของท่าน จะมีเงื่อนไขดังนี้

(1) กรณีที่สถานที่ทำการของท่านอยู่ภายนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สิทธิวันบริการจะถูกหักลบเป็นจำนวน 1 วัน
(2) กรณีที่สถานที่ทำการของท่านอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 2 ชั่วโมง สิทธิวันบริการจะถูกหักลบเป็นจำนวน 0.5 วัน
(3) กรณีที่สถานที่ทำการของท่านอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และใช้เวลาในการเดินทางต่ำกว่า 2 ชั่วโมง สิทธิวันบริการจะถูกหักตามระยะเวลาการเดินทางไป-กลับยังพื้นที่ดังกล่าว

7.2.6 ส่งผู้ใช้งานเข้าเรียนและฝึกอบรมการใช้งาน โดยเราจะจัดหลักสูตรตามสายงานหรือตามระบบของผลิตภัณฑ์ตามแต่ความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานของท่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วน โดยจะเป็นการนัดหมายล่วงหน้าเสมอ ดังนี้ ท่านพึงกำชับผู้เข้าฝึกอบรมให้ศึกษาอย่างตั้งใจและเรียนรู้อย่างสุดความสามารถ โดยท่านพึงทราบว่า หลักสูตรที่จัดเฉพาะสำหรับงานวางระบบนั้น เป็นกิจเฉพาะสำหรับท่าน และไม่สามารถจัดขึ้นเป็นพิเศษได้อีก และในบางกรณี จะไม่สามารถไปเรียนร่วมกับหลักสูตรปกติได้ ดังนั้น หากผู้เข้าศึกษาอบรมไม่เข้าใจหรือต้องการเรียนรู้ใหม่ เราจะนำเสนอเป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะโดยมีค่าใช้จ่าย

8. บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบมาตรฐาน (“บริการมาตรฐาน”)

เมื่อท่านทำการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์กับเรา ท่านสามารถได้รับบริการมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขและเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านตัดสินใจเลือกใช้ได้ตลอดเวลาวงรอบในการเช่าใช้ ถึงแม้ท่านมิได้ตกลงซื้อบริการวางระบบงานตามข้อ 7 ข้างต้น

8.1 บริการที่รวมอยู่ในเงื่อนไขการได้รับบริการ ได้แก่

8.1.1 การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อสอบถามปัญหา หรือคำถามการใช้งาน ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น. ในช่องทางต่อไปนี้

(1) ช่องทางโทรศัพท์ โดยจำนวนชั่วโมงที่สามารถให้บริการ จะแตกต่างไปตามช่วงราคาค่าเช่าใช้รายปี ดังนี้

(1) 5 ชั่วโมง สำหรับค่าเช่าใช้ต่ำกว่า 50,000 บาท/ปี
(2) 8 ชั่วโมง สำหรับค่าเช่าใช้ 50,001 – 100,000 บาท/ปี
(3) 10 ชั่วโมง สำหรับค่าเช่าใช้ 100,001 – 150,000 บาท/ปี
(4) 15 ชั่วโมง สำหรับค่าเช่าใช้ 150,001 บาท/ปีขึ้นไป

(2) ช่องทางรีโมต หรือช่วยเหลือทางไกลไปที่หน้างานของท่าน ตามความสมควร
(3) ช่องทางอีเมลและทิ๊กเก็ตมาที่ support@doublepine.co.th
(4) ช่องทางแชททางหน้าเว็บไซต์ www.mac5enterpris.com และเฟสบุ๊คเพจ
(5) ช่องทาง Customer Portal

8.1.2 การเข้าถึงแหล่งความรู้และสื่อการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ เพื่อทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการขึ้นระบบงานด้วยตนเอง เราไม่สามารถและไม่มีความรับผิดชอบในการตอบคำถามหรือให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษที่อยู่ในบริการวางระบบงาน ตามข้อ 7. ข้างต้น

8.1.3 สิทธิการเข้าเรียนคอร์สอบรมการใช้งานฟรีที่บริษัทของเรา และการเรียนสดทางออนไลน์ ซึ่งจำนวนที่นั่งที่ท่านได้รับจะแตกต่างกันตามแพคเกจหรือเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกใช้ (ดูข้อ 10) ท่านจะได้รับการแนะนำตารางการอบรมประจำเดือน และหลักสูตรอบรมที่ควรเข้าร่วมตามลำดับอย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการจองที่นั่งเพื่อเข้าอบรม

8.1.4 การอัพเดทเวอร์ชั่น และแก้ไข Bug และข้อบกพร่องต่างๆ

8.1.5 การสำรองข้อมูล

8.1.6 อีเมลส่งข่าวสารรายเดือน

8.1.7 บริการโทรตรวจเยี่ยม 1 ครั้งต่อปี ครั้งละ 1 ชั่วโมง

8.2 ความช่วยเหลือในการขึ้นระบบสำหรับลูกค้าใหม่

8.2.1 ความรับผิดชอบของเรา

(1) ได้รับความช่วยเหลือในการจัดส่งรูปแบบ หรือ “เท็มเพลต” เพื่อใช้ในการโอนย้ายข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์ พร้อมให้ข้อมูลและคู่มือในการโอนย้ายเป็นเอกสาร และให้การสนับสนุนด้วยวาจา เพื่อชี้แจงและแนะนำให้ท่านสามารถใส่ข้อมูลในเท็มเพลตนั้นได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากพ้นระยะ 3 เดือน นับจากวันเริ่มให้บริการในครั้งแรก และท่านยังมิได้ส่งมอบเท็มเพลตพร้อมข้อมูลให้เรานำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์ เราขอสงวนสิทธิการยุติบริการในข้อนี้ และหากต่อมา ท่านมีความต้องการบริการนี้ เราจะถือเป็นบริการที่ต้องซื้อเพิ่มเติม
(2) ติดตามผลการขึ้นระบบผลิตภัณฑ์ของท่านเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบผลิตภัณฑ์ในองค์กรของท่าน หลังจากเวลาที่กำหนดนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขึ้นงานและใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อให้สำเร็จลุล่วงด้วยตนเอง

8.2.2 ความรับผิดชอบของท่านและความร่วมมือที่จำเป็น

(1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสำหรับโครงการนี้ โดยมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลัก เป็นผู้จัดแผนงาน และติดตามงานร่วมกับเรา โดยเราจะไม่บริหารงานภายในองค์กรของท่าน และไม่ทำหน้าที่ใด ๆ ในการจัดการโครงการ อันเป็นกิจการภายในขององค์กรของท่าน
(2) เตรียมข้อมูลหลัก (Master data) ที่จำเป็นต่อการโยกย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ท่านไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เริ่มติดตั้งระบบผลิตภัณฑ์ในองค์กรของท่าน เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือความล่าช้า ในการใช้งานผลิตภัณฑ์
(3) จองที่นั่งในหลักสูตรการอบรมตามที่ได้รับการแนะนำจากเรา โดยจำนวนที่นั่งในหลักสูตรที่เป็นการสอนสด ณ สถานที่ทำการของเราจะมีจำนวนจำกัด และผู้ที่จองเข้ามาก่อนจะได้รับสิทธิก่อน เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิการจองของท่านหากมีผู้เข้าเรียนเต็มจำนวน และในการยกเลิกหลักสูตรหากผู้เข้าอบรมมีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้
(4) ยกเลิกที่นั่งในหลักสูตรการอบรมที่จองไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการฝึกอบรม มิเช่นนั้น ท่านจะถูกหักสิทธิตามจำนวนที่นั่งที่ได้จองไว้
(5) ผลักดันเพื่อผลความสำเร็จในการขึ้นระบบด้วยตนเอง โดยใช้ประโยชน์จากบริการและแหล่งความรู้อื่น ๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้

8.3 การบริการมาตรฐานของเรา ไม่รวมถึงขอบเขตงานดังต่อไปนี้

8.3.1 ตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูลที่มีความเสียหาย ในเบื้องต้น เราจะทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เราจะไม่ตรวจสอบฐานข้อมูลและตัวข้อมูลของระบบของท่าน อีกทั้งจะไม่แก้ไขข้อมูล หากพบความเสียหายดังกล่าว ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามคำชี้แนะจากเรา

8.3.2 การแต่งฟอร์มการพิมพ์ที่อยู่นอกเหนือจากเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

8.3.3 การแต่งหน้างบการเงินที่อยู่นอกเหนือจากเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

8.3.4 การตรวจสอบฐานข้อมูลในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดและมีข้อสันนิษฐานว่า ผลิตภัณฑ์อาจเป็นต้นเหตุของข้อผิดพลาดนั้น แต่หากท้ายที่สุดแล้ว ผลปรากฎเป็นที่ประจักษ์ว่า ผลิตภัณฑ์มิได้เป็นต้นเหตุ ท่านยอมรับที่จะจ่ายบริการตามจำนวนชั่วโมงที่เราทำงานในกรณีเฉพาะนี้ให้แก่ท่าน

8.3.5 การตรวจสอบความผิดปกติของเครือข่ายระบบสารสนเทศของท่าน โดยเราจะดำเนินการเมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น ด้วยเหตุที่ความผิดปกติของเครือข่ายนี้จะมีผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ท่านเข้าใจและรับทราบว่า ข้อผิดพลาดของเครือข่ายเป็นกิจธุระการบำรุงรักษาของท่านและไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

8.3.6 การจัดการใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน อาทิเช่น การปรับความเร็วเครื่อง การทำฮาร์ดดิสใหม่ การจัดระเบียบไฟล์ เป็นต้น โดยเราจะให้แนะนำหรือดำเนินการให้ เมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น

8.3.7 การบริการการสอนการใช้งาน ณ สถานที่ทำการของท่าน นอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้ตามข้อตกลง

8.3.8 การสอนการใช้งานหรือตอบข้อซักถามที่เป็นแบบพื้นฐานที่อาจต้องใช้เวลานานในการสอนทางโทรศัพท์ ในกรณีเหล่านี้ ท่านจะได้รับคำแนะนำในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เรายินดีที่จะตอบข้อถามและข้อสงสัยเป็นกรณีๆ ไปตามความเหมาะสม อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบหรือสอนวิธีการใช้งานในหัวข้อต่อไปนี้ทางโทรศัพท์ อันได้แก่

(1) การตรวจสอบและการแต่งหน้างบการเงิน
(2) การแต่งฟอร์มหยอดและฟอร์มพิมพ์
(3) การสอนการใช้งานตัวกรอง และรายงานบัญชีแยกประเภทแบบวิเคราะห์
(4) การ “Link Cost” หรือการเชื่อมต่อข้อมูลด้านต้นทุน
(5) การตั้งค่ารหัสผ่านและสิทธิการใช้งาน
(6) การสอนการใช้งานตัวกรองรายงานภาษีและฟอร์มภาษี
(7) การส่งภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
(8) การตั้งค่าและการใช้งานของระบบเสริมต่างๆ
(9) การติดตั้งโปรแกรม
(10) การกู้คืนข้อมูล จะมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่นำฐานข้อมูลไว้บน cloud ของเรา
(11) การสร้างฐานข้อมูลบริษัททำการใหม่
(12) ข้อปรึกษาในรายละเอียดงานจ้างเขียนเฉพาะ หรืองานวางระบบเฉพาะ หากท่านต้องการ ท่านสามารถซื้อบริการเพิ่มเติม หรือสามารถศึกษาจากเอกสารคู่มือการใช้งานที่ได้ส่งมอบให้ท่านเมื่อสิ้นสุดโครงการ
(13) การสร้างเอกสารหรือใบสำคัญพื้นฐาน ซึ่งท่านสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการสอนการใช้งาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่จะอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจภาพรวมได้อย่างชัดเจน

8.4 หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับบริการในหัวข้อ 8.3 ข้างต้น จะถือว่าเป็นบริการที่ต้องซื้อเพิ่มเติมต่างหากจากค่าบริการมาตรฐาน (ดูข้อ 9)

8.5 วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการให้บริการมาตรฐาน จะนับพร้อมกันกับวันแรกและวันสุดท้ายของวงรอบการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์

9. บริการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้งานแบบพิเศษ (“บริการพิเศษ”)

ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับการบริการที่นอกเหนือจากการบริการมาตรฐานในข้อ 8 ข้างต้น ท่านสามารถเลือกซื้อบริการเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาวงรอบในการเช่าใช้ เพิ่มเติมจากบริการมาตรฐานที่ได้รับอยู่แล้ว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรุณาสอบถามฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเพิ่มเติม

9.1 ขอบเขตการให้บริการพิเศษ มีความแตกต่างกันไปตามแพคเกจหรือระดับที่เลือก โดยเนื้อหาการให้บริการโดยรวมทั้งหมด ได้แก่

9.1.1 จำนวนชั่วโมงที่สามารถได้รับบริการผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลขพิเศษ

9.1.2 การโทรตรวจเยี่ยมครั้งละ 1 ชั่วโมง 2 ครั้งต่อปี

9.1.3 บริการตรวจเยี่ยมทางออนไลน์ หรือ ณ สถานที่ลูกค้า 1 ครั้ง สิทธิแตกต่างไปตามแพคเกจที่ซื้อ และจะมีค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติม หากบริการนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

9.1.4 บริการตรวจสอบเครือข่ายทางออนไลน์ หรือ ณ สถานที่ลูกค้า 1 ครั้ง สิทธิแตกต่างไปตามแพคเกจที่ซื้อ และจะมีค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติม หากบริการนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

9.2 ค่าบริการพิเศษนี้ เป็นค่าใช้จ่ายรายปี เพิ่มเติมต่างหากจากการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการซื้อบริการพิเศษเพิ่มเติมระหว่างวงรอบการเช่าใช้ จะคำนวณค่าบริการตามจำนวนเดือนที่เหลืออยู่จนสิ้นสุดวงรอบการเช่าใช้ปัจจุบันเท่านั้น และหากมีความประสงค์จะซื้อบริการนี้ต่อเนื่องในวงรอบถัดไป จะคำนวณตามจำนวนเดือนเต็มวงรอบของการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์

9.3 ในกรณีที่ตัดสินใจเลิกใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดวงรอบการเช่าใช้ เราขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่ายสำหรับบริการพิเศษที่ได้รับชำระมาแล้ว

9.4 วันเริ่มต้นการให้บริการพิเศษ จะนับจากวันแรกในการชำระค่าบริการ และสิ้นสุดพร้อมกันกับวันสุดท้ายของวงรอบการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์

10. หลักสูตรการฝึกอบรมและที่นั่งเรียน

อ้างอิงจากข้อ 8.1.4 ข้างต้นในหัวข้อบริการมาตรฐานที่ท่านได้รับจากการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ ท่านจะได้รับสิทธิเป็นจำนวนที่นั่งเพื่อเข้าอบรมการใช้งานตามหลักสูตรที่เราจัดขึ้น โดยจำนวนที่นั่งที่ได้รับนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแพคเกจหรือเวอร์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่ท่านเช่าใช้ในปีนั้นๆ (ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยสอบถามไปที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของเรา) โดยเราจะจัดส่งหรือแนะนำช่องทางในการดูตารางหลักสูตรที่ท่านสามารถเลือกเรียนทางออนไลน์ หรือเรียนสด ณ สถานที่ทำการของเรา

10.1 ที่นั่งในหลักสูตรเหล่านี้ ท่านไม่สามารถ

10.1.1 ถ่ายโอนไปยังผู้ใช้อื่นนอกจากองค์กรของท่าน เว้นแต่ผู้ใช้อื่นนอกองค์กรของท่านเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นผู้ใช้งานที่ใช้สิทธิการใช้งานของบริษัทของท่านเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์

10.1.2 เก็บสะสม หรือยกยอดไปใช้ในปีถัดไป สิทธิจำนวนที่นั่งจะสิ้นสุดลงพร้อมอายุของบริการรายปีนั้น ๆ

10.1.3 เปลี่ยนเป็นบริการประเภทอื่น หรือใช้ทดแทนบริการอื่น

10.1.4 เปลี่ยนเป็นเงิน

10.2 ท่านควรจะส่งผู้ใช้งานเข้าร่วมอบรมให้ได้มากที่สุดตามหลักสูตรที่เราแนะนำ โดยเฉพาะช่วงแรกของการขึ้นระบบ เพื่อเป็นการเร่งรัดการเรียนรู้ และย่นระยะเวลาในการขึ้นระบบ

เพื่อใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วลึกซึ้ง โดยผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ระหว่างการอบรม อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการตอบคำถาม

ที่จำต้องลงรายละเอียดของเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวางระบบ (ตามข้อ 7) ซึ่งเป็นงานเฉพาะรายของท่าน (หากมี)

11. งานจ้างเขียน

11.1 การจ้างเขียนงาน เพื่อเพิ่มเติมความสามารถของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการเฉพาะของท่าน จะเป็นไปและอ้างอิงตามเอกสารรายละเอียดความต้องการในการจ้างเขียนงาน ตามที่ได้มีการลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารเท่านั้น เราจะบันทึกและแปลการสื่อสารความต้องการของท่านออกเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในบางหัวข้อ และเราจะจัดเก็บ
รายการความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบความต้องการเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดงานจ้างเขียนข้างต้น

11.2 ท่านไม่สามารถยกเรื่องความก้าวหน้า หรือความล่าช้า หรือความสมบูรณ์ ของผลผลิตงานจ้างเขียนมาเป็นข้ออ้างในการผิดนัดชำระเงินคงค้างค่าผลิตภัณฑ์และบริการหลักของเรา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม การที่ท่านตกลงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลักของเราไปแล้วนั้น ถือว่าท่านได้ยอมรับและเข้าใจว่างานจ้างเขียนเป็นการซื้อบริการเพิ่มเติมที่นับเป็นโครงการแยกกันจากผลิตภัณฑ์และบริการหลัก

11.3 หากท่านมิได้ชำระค่าเช่าใช้ในวงรอบที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และรับบริการจากเราได้เมื่อจบวงรอบเดิม ท่านจะยังสามารถติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเนื้อหาในขอบเขตของโครงการงานจ้างเขียนที่มีการดำเนินการคงค้างอยู่ได้ ภายในช่วงเวลาที่งานยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ แต่ท่านจะไม่สามารถทำการทดสอบ หรือเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ จนกว่าจะมีการชำระค่าเช่าใช้อย่างสมบูรณ์เพื่อต่อสัญญาในวงรอบถัดไป

11.4 การที่ท่านได้ตกลงสั่งซื้องานจ้างเขียนเพิ่มเติม ท่านได้ยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายของการจ้างเขียนงานจะถูกนำไปคิดรวมกับค่าเช่าใช้ผลิตภัณฑ์รายปีเฉพาะกรณีของท่านต่อไป

11.5 กรณีที่มีการตกลงชำระเงินค่างานจ้างเขียนเป็นงวด เราจะปล่อยเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ให้ท่านได้ใช้งาน เมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น หรือแล้วแต่จะตกลงตามกรณี

12. โมดูลเสริม และงานเสริมเฉพาะ (Development Item หรือ “DI”)

เรามีโมดูลเสริม และงานเสริมเฉพาะหรือ “Development Item (DI)” ที่ท่านสามารถซื้อเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

12.1 ในการสาธิตการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายของเรามีหน้าที่เลือกใช้และสาธิตความสามารถของโมดูลเสริมบางระบบ หรืองานเสริมเฉพาะบางงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์และความต้องการที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการสาธิต หลังจากการสาธิต ท่านจะได้รับใบเสนอราคาที่มีการนำเสนอรายการของโมดูลเสริมและงานเสริมเฉพาะบางงานไว้ให้ด้วยตามความต้องการที่ได้รับแจ้งจากท่าน หากท่านพบว่า โมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะดังกล่าวไม่มีความจำเป็น กรุณาแจ้งให้ฝ่ายขายของเราทราบก่อนทำการสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะมีการขอยืนยันให้ท่านซื้อโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะเหล่านั้น หากพบว่าเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของท่าน

12.2 ในกรณีที่พบว่า โมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะที่ท่านซื้อไปมีข้อผิดพลาดในการใช้งาน เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ เพื่อให้ท่านได้ผลิตภัณฑ์ที่ทำงานถูกต้องตามเป้าประสงค์ แต่ไม่รวมถึงความต้องการใหม่หรือข้อแนะนำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือพบเจอหลังจากการสั่งซื้อโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะนั้นแล้ว

12.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะ เป็นค่าบริการเช่าใช้รายปี เพิ่มเติมต่างหากจากการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการซื้อ โมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะเพิ่มเติมระหว่างวงรอบการเช่าใช้ จะคำนวณค่าบริการตามจำนวนเดือนที่เหลืออยู่จนสิ้นสุดวงรอบการเช่าใช้ปัจจุบันเท่านั้น และหากมีความประสงค์จะใช้งานโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะนี้ต่อเนื่องในวงรอบถัดไป จะคำนวณตามจำนวนเดือนเต็มวงรอบของการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์

12.4 ในกรณีที่ตัดสินใจเลิกใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะ ก่อนสิ้นสุดวงรอบการเช่าใช้ เราขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่ายสำหรับบริการพิเศษที่ได้รับชำระมาแล้ว

12.5 วันเริ่มต้นการใช้งานโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะ จะนับจากวันแรกในการชำระค่าบริการ และสิ้นสุดพร้อมกันกับวันสุดท้ายของวงรอบการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์

12.6 การที่ท่านได้ตกลงสั่งซื้อโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะเพิ่มเติม ท่านได้ยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายของโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะนั้นๆ จะถูกนำไปคิดรวมกับค่าเช่าใช้ผลิตภัณฑ์รายปีเฉพาะกรณีของท่านต่อไป

12.7 กรณีที่มีการชำระเงินค่าโมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะเป็นงวด ท่านจะได้ใช้งานเมื่อได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น หรือแล้วแต่จะตกลงตามกรณี

13. การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

13.1 เรามีบริการพัฒนางานเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ของท่าน หรือที่เราแนะนำให้ท่าน เรามีพันธะผูกพันที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับระบบอื่นให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อ เราจะไม่รับผิดชอบในการบังคับ จัดการ กำกับดูแล หรือรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานหรือผลผลิตของบุคคลหรือบริษัทผู้ขายระบบอื่นที่จะเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์

13.2 ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ข้อผิดพลาด หรือเหตุขัดข้องซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ อันเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหรือบริษัทผู้ขายระบบอื่น เป็นเหตุทำให้โครงการล้มเหลว ท่านรับทราบและยอมรับว่า

(ก) เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
(ข) ท่านไม่สามารถเรียกร้องซึ่งค่าสินไหมทดแทน หรือเรียกร้องขอคืนเงิน และ
(ค) ท่านจำต้องชดเชยในส่วนมูลค่าของงานที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมเพื่อการเชื่อมต่อ ที่ทำสำเร็จลุล่วงไปแล้ว ให้เราอย่างเหมาะสม

13.3 ค่าบริการในการเชื่อมต่อ ได้แก่

13.3.1 ค่าเช่าใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อ หรือ MIA (MAC Integration Application) ซึ่งเป็นการเช่าใช้รายปีตามเงื่อนไขการขาย

13.3.2 ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บความต้องการ ประชุมหารือข้อสรุปในขั้นตอนการรับส่งข้อมูล การทดสอบ และติดต่อประสานงานอื่นๆ จนงานเสร็จลุล่วงด้วยดี

13.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่จะทำการเชื่อมต่อด้วย หรือเปลี่ยนขอบเขตเนื้อหาในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์นั้น ระหว่างการดำเนินโครงการ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นขบวนการใหม่ และจะต้องแก้ไขหรือตกลงการกำหนดขอบเขตการทำงานและค่าบริการกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของ MIA ข้างต้นนั้น หากไม่มีการปรับเพิ่มเติม สามารถใช้ต่อเนื่องไปได้

14. การชำระเงิน

14.1 การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์หลัก โมดูลเสริมหรืองานเสริมเฉพาะ (ข้อ 12) ในกรณีที่ท่านยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินแล้ว จะมีพันธะผูกพันในการชำระเงินตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ในใบสั่งซื้อ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่า การชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบของค่าใช้จ่ายแบบรายปี โดยจะมีการแจ้งหนี้ และเรียกรับชำระเงินก่อนการใช้งานเท่านั้น ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานจ้างเขียนที่ซื้อเพิ่ม หรือการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับระบบอื่น จะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการผิดเงื่อนไขการชำระเงิน การที่ท่านลงนามใบแจ้งหนี้ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการจ่ายเงินแล้ว

14.2 ท่านรับทราบและยินยอมว่า การผิดนัดชำระเงินจะเป็นเหตุให้เราสามารถระงับการใช้งานของท่านได้ โดยระบบจะปิดการเข้าถึงการใช้งานโดยอัตโนมัติด้วยการควบคุมของซอฟต์แวร์

14.3 การชำระเงินค่าบริการ หมายความรวมถึง การชำระค่าบริการทั้งหมด อันได้แก่ บริการวางระบบ บริการตามการร้องของอื่นๆ เช่น การติดตั้งระบบ การบริการ ณ สถานที่ของท่าน บริการหลักสูตรอบรมการใช้งาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น จะต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่ท่านจะได้รับบริการจากเรา เมื่อได้รับและยอมรับซึ่งงวดการจ่ายเงินในใบแจ้งหนี้แล้ว ท่านมีพันธะผูกพันในการชำระค่าบริการตามกำหนด และอย่างช้าที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันที่ท่านจะได้รับบริการ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ปัจจัยอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลัก บริการวางระบบ งานจ้างเขียนเพิ่มเติม การติดตั้ง การเชื่อมต่อกับระบบอื่น จะไม่สามารถถูกยกขึ้นหรืออ้างเป็นปัจจัยหรือเหตุในความล่าช้าหรือผิดเงื่อนไขการจ่ายเงิน

14.4 การชำระเงินค่างานจ้างเขียน (ดูข้อ 11)

14.5 การเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ใช้งาน

14.5.1 การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีการซื้อจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มเติมระหว่างวงรอบการเช่าใช้ จะคำนวณค่าบริการตามจำนวนเดือนที่เหลืออยู่จนสิ้นสุดวงรอบการเช่าใช้ปัจจุบันเท่านั้น และหากมีความประสงค์จะคงจำนวนผู้ใช้งานต่อเนื่องในวงรอบถัดไป จะคำนวณตามจำนวนเดือนเต็มวงรอบของการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์

14.5.2 การลดจำนวนผู้ใช้งาน หากมีความประสงค์ที่จะลดจำนวนผู้ใช้งานในระหว่างวงรอบการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ จะมีการหักค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งาน ตั้งแต่วันที่ต้องการลดจำนวนผู้ใช้งานจนสิ้นสุดวงรอบการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน โดยทำเป็นส่วนลดคืนให้สำหรับค่าเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ในวงรอบถัดไป จะมิได้เป็นการคืนเงินสด

15. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติม หรือยุติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่ง และคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์) และการบริการ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีพันธะผูกพันต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น โดยเราจะทำการชี้แจงอย่างเต็มความสามารถให้ท่านทราบถึงเหตุข้อเท็จจริงแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นล่วงหน้า เพื่อที่ท่านจะได้สามารถทำการสำรองและเก็บรักษาไว้ซึ่งเนื้อหาข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานอยู่

ท่านมีสิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นปัจจุบันที่ท่านใช้อยู่ หรืออาจเลือกที่จะอัพเดทผลิตภัณฑ์ โดยท่านสามารถศึกษาและสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดปัญหาขัดข้องจากการใช้งานหากท่านเลือกที่จะไม่อัพเดทผลิตภัณฑ์และยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ในเวอร์ชั่นเก่า

16. การระงับหรือการสิ้นสุดการใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยุติการใช้งานของท่านเป็นการชั่วคราว ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยอาจปิดการใช้งานเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำอันผิดกฎหมาย หรือหากมีคำขอจากผู้บังคับใช้กฎหมายหรือตัวแทนจากทางภาครัฐ ท่านสามารถคัดค้านการระงับสิทธิการใช้งานนี้ได้โดยการส่งคำร้องไปยัง marketing@doublepine.co.th ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับการแจ้งเตือนจากเรา

16.1 ท่านขอระงับหรือยุติการใช้งาน เมื่อใดก็ได้ แต่การระงับหรือสิ้นสุดการใช้งานดังกล่าวมิได้ทำให้ท่านสิ้นสุดความผูกพันต่อความรับผิดชอบในการชำระเงินและค่าธรรมเนียมคงค้างต่าง ๆ กับเรา และมิสามารถเรียกร้องเพื่อขอรับคืนเงินได้

16.2 เราขอให้ระงับหรือยุติการใช้งาน หากเราได้ขอให้ท่านยุติการใช้งานด้วยเหตุอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เราจะแจ้งถึงเหตุอันสมควรในการขอให้ยุติการใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนจะมีการยุติการใช้งาน โดยจะแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อหลักที่ท่านได้ให้ไว้ และจะระบุขั้นตอนสำหรับการสำรองเก็บเนื้อหาข้อมูลอันเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราสามารถยุติการใช้งานของท่านหรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ทุกเวลา หากพบเงื่อนไขหรือกรณีต่อไปนี้

16.2.1 ท่านได้ฝ่าฝืนข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ (หรือแสดงให้เห็นโดยการกระทำและคำพูดว่า จะไม่ประสงค์ หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงได้)

16.2.2 ท่านไม่สามารถชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ

16.2.3 การระงับหรือปิดการใช้งาน เป็นบังคับทางกฎหมาย

16.2.4 เราเลือกที่จะยุติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน (เช่น ในกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการในพื้นที่ของท่าน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ทำให้การให้บริการนั้นเป็นไปไม่ได้)

17. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจำต้องชดใช้ซึ่งค่าเสียหายใด ๆ แก่เรา สาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ลูกจ้าง และพันธมิตรทางการค้าของเรา หากเกิดความเสียหาย คดีความ การเรียกร้อง ความสูญเสีย การสูญหายใด ๆ รวมถึงค่าวิชาชีพทนายความ ที่มีเหตุมาจากหรือส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือที่มีเหตุมาจากการฝ่าฝืนข้อตกลงกับเรา

18. ข้อจำกัดในการรับประกัน

เว้นแต่จะได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขเพิ่มเติม เราขายผลิตภัณฑ์และบริการตาม “สภาพที่เป็นอยู่” ณ การซื้อขายนั้น เราขอปฏิเสธซึ่งสิทธิในข้อเรียกร้องในการรับประกันทุกประการไม่ว่าในทำนองใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดโดยนัย เราไม่รับประกันว่า

(ก) ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะตรงตามความต้องการของท่านทั้งหมด หรือบริการของเราจะไม่ขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ
(ข) ท่านจะได้ผลลัพธ์อันเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ แม่นยำ น่าเชื่อถือ จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเสมอ
(ค) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของการบริการจะตรงตามความคาดหวังของท่าน หรือ
(ง) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่พบจะได้รับการแก้ไขจากเรา

เราขอปฏิเสธในการผูกพันในความรับผิดในผลแห่งการกระทำอันเกิดจากการที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ของเรา ท่านจำต้องอาศัยดุลพินิจ แบกรับความเสี่ยง และรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผลลัพธ์ ความชำรุดบกพร่องต่อระบบทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ตลอดจนการสูญหายไปซึ่งเนื้อหาข้อมูล อันเป็นผลจากการใช้หรือการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ

19. การจำกัดในพันธะผูกพันและความรับผิดชอบ

เว้นแต่จะได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขเพิ่มเติม เราไม่มีพันธะผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่น ในกรณีต่อไปนี้

(ก) การใช้งานที่บกพร่อง ข้อมูลเนื้อหา ความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ ผลประโยชน์ ผลกำไร ไม่ว่าจะสามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม และ
(ข) ความเสียหาย สูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยทางอ้อม หรือผลกระทบเชิงลบ (แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงอัตราความเสี่ยงของความเสียหายแล้วก็ตาม) อย่างไรก็ตาม ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด ข้อตกลงใด ๆ ที่จะละเว้นให้เราพ้นจากความรับผิดชอบอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติในทางมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการจงใจทำให้เกิดการถึงแก่กรรมหรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่บุคคลใดอันเนื่องมาจากบุคลากรของเรา

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต พันธะผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ต่อข้อตกลงใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ (ซึ่งหมายรวมถึงการรับประกันโดยปริยาย) ของเรา ผู้ขายสินค้าและบริการให้เรา และตัวแทนจำหน่ายของเรา จะถูกจำกัดให้รับผิดได้ไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปแล้ว

Revision History

Modified on June 2, 2020

เราเปลี่ยนเงื่อนไขระยะเวลาการให้บริการวางระบบในข้อ 7.2.4 จาก 365 วันเป็น 180 วัน

โดยเราขอสงวนสิทธิในการยุติการให้บริการ และสิทธิการใช้บริการของท่านหลังจาก 180 วัน  หากในช่วงระยะเวลาของการบริการ เราได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน นัดหมาย ในทุกช่องการทางสื่อสารแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อหรือนัดหมายท่านเพื่อให้บรรลุผลของบริการวางระบบงานนี้ได้

สามารถติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้

X
X