image

จัดการสินค้าได้ละเอียดกว่าเดิม

 • ระบุรายละเอียดสินค้าได้ละเอียด ทั้งปริมาตร น้ำหนัก และหน่วยนับ ที่หลากหลาย และแสดงหน่วยนับแบบขนาน
 • สามารถบริหารล็อต Batch หมายเลข serial และวันหมดอายุของสินค้าได้อย่างครบถ้วน
 • มีการแยกประเภทคลังเพื่อบริหารสินค้า หลากหลายจุดประสงค์ เช่น ฝาก เคลม ขาย สต็อก ผลิต เป็นต้น
image

รองรับธุรกิจผลิต

 • สำหรับธุรกิจผลิตหรือประกอบ สร้างสูตรการผลิต (BOM) ได้หลายระดับเพื่อรองรับการจับต้นทุนระหว่างแปรสภาพสินค้า
 • แปรสภาพ ในการประกอบ สร้าง หรือผสมวัตถุดิบมาเป็นสินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าสำเร็จรูป ตามสูตรการผลิต
 • มีระบบเสริม MRP สำหรับระบบการวางแผนวัตถุดิบเพื่อการผลิต

ดูระบบ MRP เพิ่มเติม

image

รายงานสินค้าคงคลังหลากมุมมอง

 • เห็นตัวเลขต้นทุนให้ชัดเจนกว่าเดิมผ่านทางรายงานสินค้าคงคลัง
 • มีรายงานความเคลื่อนไหวสินค้าติดตามสถานะการเคลื่อนไหวเข้า-ออกในแต่ละคลังได้
 • ดูรายงานอายุสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า Dead stock
 • ดึงรายการสินค้าที่ต้องทำการสั่งซื้อเพิ่มได้จากรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • สามารถพิมพ์รายงานตรวจนับสินค้า เพื่อเอามาตรวจนับ และปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความจริงได้โดยมีการสร้างใบปรับปรุง
image

ฟีเจอร์เสริม

 • สร้างเอกสารการรับเข้าสินค้า ใบย้ายสโตร์ ได้รวดเร็วขึ้นเพียงกด Copy มาจากเอกสารต้นทางมาอย่างใบสั่งขาย หรือใบรับเข้าสินค้า ง่ายๆ ได้แล้ว

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

 • แนบไฟล์ต่างๆ (Attachment) โดยใช้กับรหัสทุกประเภท โดยไม่จำกัดประเภทของไฟล์ และจำนวนไฟล์

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

X
X