image

จัดการสินค้าได้ละเอียดกว่าเดิม

 • ระบุรายละเอียดสินค้าได้ละเอียด ทั้งปริมาตร น้ำหนัก และหน่วยนับ ที่หลากหลาย และแสดงหน่วยนับแบบขนาน
 • สามารถบริหารล็อต Batch หมายเลข serial และวันหมดอายุของสินค้าได้อย่างครบถ้วน
 • มีการแยกประเภทคลังเพื่อบริหารสินค้า หลากหลายจุดประสงค์ เช่น ฝาก เคลม ขาย สต็อก ผลิต เป็นต้น
image

รองรับธุรกิจผลิต

 • สำหรับธุรกิจผลิตหรือประกอบ สร้างสูตรการผลิต (BOM) ได้หลายระดับเพื่อรองรับการจับต้นทุนระหว่างแปรสภาพสินค้า
 • แปรสภาพ ในการประกอบ สร้าง หรือผสมวัตถุดิบมาเป็นสินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าสำเร็จรูป ตามสูตรการผลิต
 • ดูระบบเสริม MRP เพิ่มเติม สำหรับระบบการวางแผนวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Coming Soon)
image

รายงานสินค้าคงคลังหลากมุมมอง

 • เห็นตัวเลขต้นทุนให้ชัดเจนกว่าเดิมผ่านทางรายงานสินค้าคงคลัง
 • มีรายงานความเคลื่อนไหวสินค้าติดตามสถานะการเคลื่อนไหวเข้า-ออกในแต่ละคลังได้
 • ดูรายงานอายุสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า Dead stock
 • ดึงรายการสินค้าที่ต้องทำการสั่งซื้อเพิ่มได้จากรายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • สามารถพิมพ์รายงานตรวจนับสินค้า เพื่อเอามาตรวจนับ และปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความจริงได้โดยมีการสร้างใบปรับปรุง

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลองอ่านหน้าอื่นๆ ดูไหม

X
X