image
  • แยกเจ้าหนี้/ลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อการวิเคราะห์
  • รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้สูงสุดถึง 25 สกุลเงิน และลงบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดให้อัตโนมัติ
  • ช่องข้อมูลเพิ่มเติมในรหัสสินค้า เช่น น้ำหนัก ปริมาตร (ความกว้าง ยาว สูง) เพื่อออกฟอร์ม และปรับแต่งฟอร์มได้ตามต้องการอย่างยืดหยุ่น
image

บริหารค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนำเข้าสินค้า (Landed cost management)

  • สร้างประเภทค่าใช้จ่ายได้เองทั้งสองภาษา
  • เลือกกระจายค่าใช้จ่ายจากใบขนไปยังหลายใบแจ้งหนี้ได้ด้วยหลากหลายวิธี เช่น ตามน้ำหนัก ตามปริมาตร ตามยอดเงิน ฯ
  • รายงานสรุปค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบแยกประเภท และรวมยอด ที่ละเอียด และโอนออก Excel ได้สะดวก

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลองอ่านหน้าอื่นๆ ดูไหม

X
X