image

ฟีเจอร์ด้านบัญชีที่ลึกและครบถ้วน

 • รองรับหลายสกุลเงิน
 • เท็มเพลตสำหรับการลงบัญชีค่าใช้จ่ายประจำ
 • การอนุมัติสำหรับทุกใบสำคัญ
 • จัดการเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ายได้ง่ายๆ ตั้งแต่การเบิก เคลียร์ และลงบัญชี
image

การเงิน

 • การบริหารงบประมาณ
 • รายงานด้านการเงินมาตรฐาน
 • การรวมหน้างบสำหรับหลายบริษัทในเครือ
image

รายงานวิเคราะห์หลายมิติมุมมอง

 • เห็นกำไรขาดทุนเทียบรายสาขา รายเดือน รายโปรเจ็คได้ในหน้างานเดียว
 • ปันส่วนค่าใช้จ่ายประจำให้กับแต่ละแผนก หรือฝ่ายงานอย่างอัตโนมัติ พร้อมรายงาน
 • สามารถแยกดูรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโปรเจ็ค/งาน หนึ่งๆ ได้อย่างชัดเจน
image

สินทรัพย์

 • บริหารจัดการสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมอย่างมีระบบ ลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติสำหรับการคิดค่าเสื่อมรายเดือนและรายปี และยังแก้ไขได้เมื่อต้องการ
 • กระจายต้นทุนไปยังแผนกหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกยอดขายสินทรัพย์ และดูรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้
image

ฟีเจอร์เสริม

 • ระบบพิเศษสำหรับการบริหารงบประมาณโครงการแบบขั้นสูง (Budget control) มาพร้อมรายงานงบประมาณที่ครบถ้วนและวิเคราะห์ได้ละเอียด

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

 • แนบไฟล์ต่างๆ (Attachment) โดยใช้กับรหัสทุกประเภท โดยไม่จำกัดประเภทของไฟล์ และจำนวนไฟล์

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลองอ่านหน้าอื่นๆ ดูไหม

X
X