Book training classes

You can book a training class with us – webinar and live – in advance by yourself in a few simple steps.

1 Click on the list of available classes below and click “Book”

2 Fill in your information so we know you are coming.

You will receive an automatic reply from our system. Don’t worry!

The system will turn-off on every Wednesday at 16.00 each week

After you get an automatic email reply, the officer will call to confirm on Thursday around 9.30 – 17.00 in that week.

18oct9:00 am12:00 pmฝ่ายขายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-5

18oct10:10 am12:00 amการส่งรายการซื้อ-ขายไประบบแยกประเภท (LINK MI-GL)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ ส่งรายการซื้อ-ขายไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อย่างถูกต้อง

18oct1:10 pm3:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ perpetual)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ การส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้อง

18oct1:10 pm3:00 pmผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-5

18oct1:10 pm4:00 pmการแต่งฟอร์มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการแต่งฟอร์มที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

18oct3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Perpetualเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Perpetualและการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

25oct9:00 am12:00 amฝ่ายบัญชีลูกหนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของฝ่ายบัญชีลูกหนี้ครบทุกขั้นตอน อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์รายงานลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ3 Guests are attending17 Spots remaining

25oct10:10 am11:00 amการทำบัญชีเชิงลึกเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เรื่องรายงานระบบบัญชีแยกประเภทวิเคราะห์Be the first to RSVP20 Spots remaining

25oct11:10 am12:00 pmการแต่งหน้างบการเงินเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการแต่งงบการเงินและนำไปประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมได้มากยิ่งขึ้นBe the first to RSVP20 Spots remaining

25oct11:10 am12:00 pmการยื่นภาษีทาง Internetเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ถูกต้อง5 Guests are attending15 Spots remaining

25oct1:10 pm3:00 amฝ่ายการเงินรับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของฝ่ายบัญชีลูกหนี้ด้านรับ ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อแนะนำ ควรเข้าอบรมหัวข้อฝ่ายบัญชีลูกหนี้มาก่อน, ควรเรียนต่อเนื่องกับหัวข้อฝ่ายการเงินจ่าย3 Guests are attending17 Spots remaining

25oct1:10 pm3:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้อง5 Guests are attending15 Spots remaining

25oct1:10 pm4:00 pmฝ่ายบัญชีทั่วไปเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมึความรู้ความเข้าใจในการทำงานและประยุกต์ใช้งาน ในบัญชีทั่วไป บนโปรแกรม MAC-5 อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

25oct3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Periodicเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Periodic และการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นOne guest is attending19 Spots remaining

X
X