bg bg bg

E-document เอกสารสำคัญทาง Electronics

blog

กรมสรรพากรผลักดันให้มีการใช้ e-receipt, e-tax invoice ทดแทนการใช้กระดาษ และส่งข้อมูลจัดตรงเข้าสู่กรมสรรพากรด้วย เป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องที่ตอบขานรับ นโยบายชาติ Thailand 4.0

ในรายการ software sharing ในวันนี้ คุณเจนจิราจะนำเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกที มาแบ่งปัน และมั่นใจว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ในธุรกิจจะได้รับความรู้ เกิดความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นกระตุ้นให้ทุกท่านได้ตื่นตัวเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าด้านไอทีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ที่จะเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นในส่วนของการซื้อขายออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จในปีหน้านี้เป็นต้นไป เรื่องนี้มีที่มาอย่างไร?ทั้งนี้เกิด ขึ้นจากการร้องขอ จากผู้ประกอบการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-commerce และผู้ประกอบการที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเป็นจำนวนมากๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่น คณะทำงานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทอป.) จึงมีความประสงค์ให้กรมสรรพากรผลักดันให้มีการใช้ e-receipt, e-tax invoice ทดแทนการใช้กระดาษ และส่งข้อมูลจัดตรงเข้าสู่กรมสรรพากรด้วย เป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องที่ตอบขานรับ นโยบายชาติ Thailand 4.0 เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ขับเคลื่อนปฏิรูป จัดระบบ ปรับทิศทางและสามารถรับมือกับโอกาส ภัยคุกคามการแข่งขันที่รวดเร็วรุนแรง พาไปสู่การเป็นประเทศ value-based economy โดยจะมีสินค้าในเชิงนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วย Technology เปลี่ยนจากการเน้นผลิตสินค้าไปสู่การเน้นการบริการแบบสร้าง high value added services คือการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มมาก ทำให้มีราคาดีแล้วความฝันจะเป็นจริงได้ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นซึ่งได้แก่ การบริหารจัดการงานภายใน ที่ก่อให้เกิดศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น แรงงานไทยทักษะต้องสูงมีความเชี่ยวชาญในการใช้ Technology หลากหลายรูปแบบ มีความรู้จริง กว้างและลึก. เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานต่อยอดกันและกันในทุกระดับชั้น เหมือนมดงานที่ทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่รวดเร็วลดขั้นตอน ตัดความยุ่งยากออกไปจึงเป็นประเด็นที่เราจะต้องมุ่งจัดการ เป็นลำดับแรกๆ ส่วนของ software section น่าจะได้รับผลกระทบให้มีบทบาทอย่างมาก อย่างไรบ้าง ?เรื่องนี้มีการดำเนินการ เคลื่อนไหว ตื่นตัวกันมากในองค์กรใหญ่ๆก่อน ในการที่จะต้องเริ่มปรับปรุงทบทวน ใส่ใจ technology & software ที่ใช้ในขั้นตอนการทำงาน ด้านต่างๆ โดยเริ่มจากส่วนที่เป็นการออกใบกำกับภาษีขายและออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า ให้ได้ตามกฎ มาตรฐานที่ถูกกำหนดออกมา เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรตัวเองไปด้วย Electronics technology ได้อย่างลงตัว software ที่ถูกใช้อยู่ ไม่ว่าเป็นของต่างชาติ หรือของไทย ต่างก็ต้องพัฒนาต่อยอด ปรับตัวนำไปก่อนเลยซึ่งพวกเรากลุ่ม software ERP ไทย ได้มีการรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันศึกษา ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีต้นทุน ค่าใช้จ่าย และใช้เวลาเพิ่มมาก แต่พวกเรายินดี เราได้ต่อยอดความคิดให้เป็นโอกาส ให้วงการ ERP ไทยที่เป็นคู่แข่งกัน สามารถหันหน้ามาจับมือกันได้ และจะต่อยอด ที่จะสามารถส่งข้อมูล การซื้อจาก software หนึ่ง วิ่งเข้าไปสู่อีก software หนึ่ง โดยที่ผู้ทำงานไม่ต้องมา double key อีกที เพียงเข้าไปปรับให้ข้อมูลสมบูรณ์เท่านั้น ทั้งนี้เราต่างประหนักกันว่าเรื่องนี้ จะทำให้ประเทศไทยของเรา ต้องมีการปรับตัวพัฒนาระบบการทำงานกันถ้วนหน้า ซึ่งแน่นอน จะกระทบกับการเพิ่มทักษะด้านไอทีของผู้ทำงาน แทบทุกคนในระบบเศรษฐกิจเรื่องเหล่านี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และการจัดทำ ของทางด้านราชการ ไม่เรียบร้อย การออกกฎหมายยังไม่เป็ดเสร็จเสร็จสิ้น แต่ความก้าวหน้านี้จะเกิดขึ้นแน่นอนนับจากปีหน้าเป็นต้นไป จะเพิ่มความเข้มข้น ขึ้นเป็นลำดับๆไปในแต่ละปี ทั้งนี้จะทำให้ชาติไทยเรา มีศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา ความเร็ว ความทันสมัย ขึ้นอีกมาก หากเปรียบเทียบภาระความวุ่นวายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงในขบวนการทำธุรกิจ กับประโยชน์ที่จะย้อนกลับมาสู่ภาพธุรกิจแล้ว คุณเจนคิดอย่างไร ?โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันฝันอยากให้ระบบงานในประเทศเรา เป็นแบบนี้ได้ตั้ง 10 ปีแล้ว คิดว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างมาก ที่ประเทศไทยจะมีระบบภาษีที่รวดเร็วชัดเจน และส่งผลให้ภาคธุรกิจมีค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการน้อยลงไปอีกมาก และอยากให้ทุกคนร่วมให้ความสำคัญ ในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน IT ของตัวเองให้เร็ว โดยการหาอ่านเองก็ได้ จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าอบรม เช่น search Google ว่า e-receipt, e-tax invoice, e-withholding tax, e-payment และ digital signatureก่อนที่จะลงรายละเอียดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายเข้าใจชัดเจนมากขึ้นว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ อาจจะต้องปูพื้นฐานทางด้านเอกสารบัญชีอยู่บ้าง เพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกส่วนงาน ได้เห็นภาพตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเวลาในวันนี้ไม่เพียงพอ ที่จะให้ข้อมูลจำเป็น ที่น่าสนใจนี้ในคราวเดียว คงต้องขอให้ติดตามในสัปดาห์ต่อไปทุกวันอังคาร

โดย คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์
ออกอากาศวันที่ 22/11/2016 ในรายการ Software Sharing ทางวิทยุคลื่นความคิด 96.5 FM
Copyright by Double Pine Co., Ltd.

X
X