bg bg bg

ดับเบิ้ล ไพน์ ผ่านการตรวจสอบและรับรอง ISO-IEC 29110 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

blog

ยินดีด้วยกับทีมงานของเรา ที่สามารถผลักดันจนผ่านการตรวจสอบและรับรอง ISO-IEC 29110 ได้สำเร็จอีกครั้งในต้นปีที่ผ่านมา

ด้วยคะแนนที่น่าพึงพอใจในหัวข้อต่อไปนี้

1. Process Project Management (ขั้นตอนการบริหารโครงการ) = 98.00%
2. Software Implementation Process (ขั้นตอนการขึ้นระบบซอฟต์แวร์) = 98.68%

หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐานการผ่านระดับ: >90%

X
X