bg bg bg

ระบบเสริมของ MAC-5: การตัด Lot สินค้าอัตโนมัติแบบ FIFO

blog

สะดวกสบายกว่าในการตัดสินค้า Lot ที่เบิกออกตามวันหมดอายุแบบ FIFO

การตัด Lot สินค้าอัตโนมัติแบบ FIFO
ราคาเพียง 25,000 บาท!

สะดวกสบายกว่าในการตัดสินค้า Lot ที่เบิกออกตามวันหมดอายุแบบ FIFO หากท่านคุมสินค้าแบบมีวันหมดอายุโดยมีหมายเลข Lot (LOT ID)
มีช่องเฉพาะเพื่อให้ระบุวันหมดอายุสินค้าทุกครั้งที่บันทึกรับเข้าสินค้าแต่ละ Lot
เมื่อเบิกสินค้าไปใช้หรือขาย จะแจ้งเตือนถึงจำนวนวันของอายุคงเหลือของสินค้า Lot นั้น(โดยคำนวณจากวันที่ใบสำคัญที่บันทึก จนถึงวันที่หมดอายุสินค้าว่ามากกว่า หรือน้อยกว่าค่ากำหนดวันหมดอายุมาตรฐานที่กำหนดไว้)

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเสริม กรุณาติดต่อ คุณนัด ได้ที่ ng.c@doublepine.co.th หรือ 02-515-0600 ต่อ 720

X
X