bg bg bg

งานสัมมนา “โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0”

blog

งานสัมมนา “โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0” จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทาง ATSI ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสทางการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นอยู่ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ CEO ของ ดับเบิ้ล ไพน์ และในนามของนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

X
X