bg bg bg

การลงนาม MOU ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กับ สมาคมธุรกิจร้านอาหาร

blog

การลงนาม MOU ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย กับ สมาคมธุรกิจร้านอาหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมานี้สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) นำทีมโดยคุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ นายกสมาคม ได้ร่วมลงนามในเอกสาร MOU กับคุณลัดดา สำเภาทอง นายกสมาคมธุรกิจร้านอาหารเพื่อจับมือกันในการ transform ธุรกิจร้านอาหารให้ก้าวทันยุคดิจิทัล “ยกระดับร้านอาหารไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี”ซึ่งท่านนายกสมาคมทั้ง 2 ท่านเห็นตรงกันว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเข้าไปช่วยส่งเสริมการบริหารงานเป็นระบบและสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าของร้านอาหารที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจร้านอาหารที่ส่วนใหญ่เป็น SMEs จากทุกภาคในประเทศ ผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนา ให้เรียนรู้ที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการบริหารร้าน การทำ business matching ระหว่างเจ้าของร้านอาหารกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นสมาชิกของ ATSIถือเป็นสัญญาณดีที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ และเชื่อว่าเราจะได้เห็นธุรกิจร้านอาหารไทยเข้มแข็งและเติบโตมากขึ้น จากการร่วมมือกันของ 2 สมาคมในครั้งนี้

X
X