bg bg bg

กรมสรรพากรจับมือ ETDA ผลักดันการนำส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)

blog

กรมสรรพากรส่งเสริมสนับสนุนโครงการ e-Tax invoice ด้วยการยกเว้นภาษีนิติบุคคล

กรมสรรพากร ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562โดยมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 เพื่อลงทุนในระบบการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในการจัดทำส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นจำนวนเงินร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ คลิกเลย

X
X