image

ครบถ้วนทุกขบวนการด้านซื้อตั้งแต่ใบขอซื้อ รับของ และใบเสร็จ

 • รองรับทั้งการซื้อทั้งในและต่างประเทศ ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ฟอร์มที่สร้างเองได้ และขั้นตอนงานที่ยืดหยุ่น
 • แยกประเภทสินค้าเพื่อซื้อ และตั้งค่าต่ำสุดของสินค้า เพื่อดูรายการสินค้าที่ต้องทำการสั่งซื้อ
 • ทยอยรับของ และรับแจ้งหนี้ หรือวางบิลได้อย่างยืดหยุ่น
 • อนุมัติได้ทุกเอกสารด้านซื้อ โดย
  – ดูจากยอดวงเงินซื้อคงเหลือในมือพนักงาน: หากเกินวงเงินซื้อคงเหลือของผู้ใช้งานคนนั้นๆ เอกสารจะถูกส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป
  – ดูจากยอดซื้อรวมของแต่ละเอกสาร: หากยอดรวมเกินจำนวนที่ตั้งไว้ ให้ส่งขออนุมัติไปที่ผู้ใช้งานที่มีอำนาจวงเงินในมือที่สูงกว่าขึ้นไป
image

การบริหารค่าใช้จ่ายน้ำเข้าแบบขั้นสูงและละเอียด

 • สร้างประเภทค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าได้เอง
 • กระจายค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นต้นทุนสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยอดเงิน จำนวน ปริมาตร น้ำหนัก ฯ
 • พร้อมรายงานแจกแจงยอดซื้อและค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบแยกประเภท และรวมยอด
image

วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อได้ด้วยรายงานวิเคราะห์หลายมุมมองที่มาพร้อมในระบบ

 • รายงานวิเคราะห์การซื้อ ดูยอดซื้อรวมรายสินค้า รายแผนก หรือรายผู้ขาย
 • รายงานวิเคราะห์การสั่งซื้อ ติดตามยอดซื้อที่ได้รับการแจ้งหนี้มาแล้ว หรือที่ได้รับแล้วบางส่วนหรือครบแล้ว
 • รายงานอายุเจ้าหนี้ ดูยอดค้างจ่ายทั้งหมดตามช่วงระยะเวลา
 • รายงานการจ่ายชำระ ย้อนวิเคราะห์ดูยอดที่จ่ายด้วยเงินสด และด้วยเครดิต
 • เปรียบเทียบราคาที่เคยซื้อกับผู้ขายต่างๆ ในอดีต เพื่อเป็นข้อมูลในการต่อรองซื้อได้ที่รายงานประวัติการสั่งซื้อได้
image

ฟีเจอร์เสริม

 • ระบบพิเศษสำหรับการบริหารงบประมาณโครงการแบบขั้นสูง (Budget control)     คุมงบประมาณได้ลึกถึง 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับโครงการลงมาจนถึงระดับย่อยภายใต้โครงการ มาพร้อมรายงานงบประมาณที่ครบถ้วนและวิเคราะห์ได้ละเอียด

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • ช่วยลดเวลาการทำเอกสารอย่างใบขอซื้อสินค้า โดยกดคัดลอก และแปลงมาจากออเดอร์ลูกค้า ได้เลยไม่ต้องบันทึกใหม่ให้ซ้ำซ้อน เป็นต้น

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

 • แนบไฟล์ต่างๆ (Attachment) โดยใช้กับรหัสทุกประเภท โดยไม่จำกัดประเภทของไฟล์ และจำนวนไฟล์

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

X
X