image
  • รองรับหลายบริษัททำการใน License เดียว เพื่อการดูแลลูกค้าได้หลายบริษัท
  • แต่งหน้างบการเงินได้อย่างยืดหยุ่นตามที่ต้องการตามแบบของลูกค้า
  • แต่งฟอร์มและรายงานได้เองจากในระบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ
image
  • สามารถนำเข้ารหัสข้อมูลและใบสำคัญทุกประเภทได้ผ่านรูปแบบ Excel ได้อย่างง่ายๆ
  • รองรับการส่งภาษีออนไลน์สำหรับภพ.30 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53)
  • ครบพร้อมด้วยรายงานพื้นฐานด้านบัญชี เช่น กระดาษทำการ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบการเงิน ฯ
  • รายงานบัญชีแยกประเภทเชิงวิเคราะห์ ช่วยให้ดึงมิติมุมมองต่างๆ มาออกรายงานเชิงลึกให้กับลูกค้าได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลองอ่านหน้าอื่นๆ ดูไหม

X
X